Публикация

Проект за изменение и допълнение на Наредба 40 за основния пакет здравни дейности, гаранитрани от НЗОК

Промените касаят интензивните грежи за бременни и терминологично адаптиране на имената на някои клинични пътеки


Министерството на здравеопазването публикува проекти за изменение и допълнение на Наредба №39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията и Наредба №40 за основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Виж прикачения файл долу). Те са изготвени от работна група, определена със заповед на Министъра на здравеопазването в която участваха и представители на БЛС и НЗОК. Наредбите се актуализират във връзка с подписването на новия Национален рамков договор за 2015 г. Основната цел при изготвянето на промените е да се реализират приоритетите в политиката на правителството за осигуряване на здравноосигурените лица на профилактика, диагностика, лечение и диспансеризация. За всички деца се въвежда ежегодно профилактично изследване на урина с цел ранно откриване на бъбречни заболявания.

С оглед гарантиране на по-качествени грижи за бременните при извършване на пренаталната диагностика и гарантиране на безопасност, се отменя клинична процедура „Пренатална инвазивна диагностика на бременността“ и се въвежда в рамките на клинична пътека №143 „Интензивни грижи за бременност с реализиран риск“.

Има терминологично адаптиране на имената на някои клинични пътеки, както и прецизиране на имената на клинични пътеки №207.1. и 258.3. с оглед създаване на по-добри предпоставки за оптимизиране на алгоритмите в последствие.

С оглед гарантиране на дейността за стадиране и рестадиране при онкологични заболявания в частта „забележки“ е акцентирано върху съдържанието на клинична пътека №298.

Клинична процедура №11“Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания“ се заменя с клинична пътека №258.3. „Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания“, с оглед на необходимостта от осигуряване на по-продължителен болничен престой за пациентите, поради особеностите на лечебния процес, а така също и за да се осигури възможност за изпълнение на всички видове радиохирургия.

Извършена е оптимизация на основния пакет и Високо-специализираните медико-диагностични изследвания в областта на клиничната лаборатория.

Промените в наредбите са извършени на базата на финансови анализи и са съобразени с тригодишната бюджетна прогноза на НЗОК. Тези промени на са въведени с правото на ЕС и нямат връзка с него. 

Прикачени файлове

Проект на наредба за изменение и д...

Коментари