Публикация

XVIII Национална конференция по онкогинекология (ПРОГРАМА)

Автор: доц. д-р Божидар Славчев, акушер-гинеколог, онколог

 

Близо 170 онколози и гинеколози ще дебатират овариалния карцином в Правец от 16.10.2014 г. до 19.10.2014г.

 

Програма

Четвъртък 16.10.2014

 

10.00-18.00Регистрация

18:30 Откриване на конференцията

19:00 Уводна лекция

Б. Славчев

19:30 Епидемиология на рака на яйчника.

З. Валерианова

20:00 Коктейл


Петък 17.10.2014

9:00-10:45 Морфогенеза на яйчниковите тумори. Случаи на рядки овариални тумори.

Модератор: Доц. Н. Василев

Секретар: А. Начева

ПЛЕНАРНИ ЛЕКЦИИ

• Морфогенеза на яйчниковите тумори.

Н. Василев,А. Начева

• Съвременна патоморфологична класификация на овариалните тумори.

Н. Хаджийолов, Н. Василев

АВТОРСКИ ДОКЛАДИ

• Дисгермином на яйчника-представяне на клиничен случай.

Е. Исмаил, Я. Корновски, С. Иванов, С. Костов, Е. Ковачев

• Авансирал дисгермином на яйчника – с принос от един клиничен случай.

Цв.Дянкова, К.Цонева, В. Меламед

• Незрял тератом на яйчника-обзор и принос с един случай.

Е. Исмаил, Я. Корновски, С. Иванов, С. Костов, Е. Ковачев

• Клиничен случай на карциносарком на яйчника при 60 годишна пациентка, развил се в стената на ендометриозна киста.

Цв. Дянкова, А. Милев, И. Филипова

• Карциносарком на яйчника-изключително рядко и злокачествено протичащо заболяване.

Н. Хинкова, А. Йорданов, Д. Стратева, К. Цветанова, П. Добрев

• Случаи с бенигнена овариална патология при предоперативни и интраоперативни белези за малигнитет.

А. Христамян

• Мукоцеле на апендикса „случайна” находка при овариална неоплазия.

Е. Ангелова, К. Ангелов, П. Костова


10:45-11:00 Кафе пауза


11:00-11:45 Скрининг и стадиране на овариалните тумори

Модератор: Проф.Г. Чакалова

Секретар: Е. Исмаил

ПЛЕНАРНИ ЛЕКЦИИ

• Скрининг на овариалния карцином.

Г. Чакалова

• Стадиране на овариалния карцином.

Н. Василев, А. Начева

АВТОРСКИ ДОКЛАДИ

• Зависимост между стадия на овариалния карцином и придружаващите заболявания при възрастни и много възрастни пациенти.

В. Меламед, Г. Чакалова, И. Филипова


11.45-12.00 Доклад на GlaxoSmithKline

Съвременни предизвикателства пред HPV ваксинацията.


12:00-13:00 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ ASTRAZЕNECA

BRCA мутации: Мултидисциплинарен подход в диагностиката и клиничното приложение

Модератор: Проф. С. Томов

• Предизвикателства при BRCA-тестиране: погледът на генетика.

Д. Тончева

• BRCA мутации и овариален карцином

М. Таушанова


13:00-14:30 Обедна почивка


14:30-15:30 Сателитен симпозиум Gedeon Richter„Esmya – Колегиум“.

Модератор: Доц. Н. Василев


15:30-16:15 Диагностика на овариалния карцином.

Модератор: Доц. Б. Славчев

Секретар: К. Катерински

ПЛЕНАРНА ЛЕКЦИЯ

• Ранна диагностика при овариален карцином.

Б. Славчев, Св. Славов, П. Марков

АВТОРСКИ ДОКЛАДИ

• Принципи, възможности и диагностични алгоритми на образните методи на изследване при диагностиката,стадирането и проследяването при рак на яйчника.

К. Катерински, Г. Алексов, И. Гергов

• НЕ4 – допълнение или заместник на СА125 в диагностиката и проследяването на овариален карцином?

В. Колева,Т. Шипков


16:15-16:30 Кафе пауза


16:30-17:30 Първична туморна множественост при овариалния карцином

Модератор: Проф. В. Златков

Секретар: И. Михайлова

ПЛЕНАРНА ЛЕКЦИЯ

• Първична туморна множественост при болни с рак на яйчника в България.

Г. Чакалова, Н. Димитрова

АВТОРСКИ ДОКЛАДИ

• Синхронни първични ендометроидни тумори на яйчника и ендометриума.

Л. Маринова, П. Колева, И. Михайлова

• Характеристика на възрастта при болни със злокачествени новообразова-ния на яйчника.

И. Филипова, Г. Чакалова

• Авансирал злокачествен тумор на яйчника при родилка.

Г. Чакалова


17:30-18:30 Оперативно лечение на овариален карцином (част І)

Модератор: Доц. М. Попова

Секретар: Доц. П. Костова

ПЛЕНАРНА ЛЕКЦИЯ

• Хирургични подходи при първични ранни епителни овариални тумори.

В. Златков

АВТОРСКИ ДОКЛАДИ

• Лечебни подходи при неепителни овариални тумори.

П. Костова

• Лечение на ранен (I стадий) овариален карцином.

Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов, С. Костов, Е. Ковачев

• Мястото на I стадий при стадииното разпределение на болните с овариален карцином.

К. Ангелов, Г. Чакалова, Ц. Дянкова


18:30-19:00 ФИРМЕНИ ДОКЛАДИ
18.30-18.45 Ewopharma

„Isoprinosine – имуномодулация при HPV и вирусни инфекции при онкозаболявания”
Модератор: доц. Ц. Дянкова


18.45-19.00 MSD

„Възможности за превенция на HPV-свързани заболявания с четиривалентната ваксина”.
Модератор: проф. М.Малинова


Събота 18.10.2014


9:00-10:45 Оперативно лечение на овариален карцином (част ІІ)

Модератор: Проф. Г. Горчев

Секретар: Доц. Б. Славчев

ПЛЕНАРНИ ЛЕКЦИИ

• Органо съхраняващи операции при овариален карцином.

С. Томов

• Оперативни интервенции при авансирал овариален карцином.

Св. Славов, Б. Славчев, П. Марков

АВТОРСКИ ДОКЛАДИ

• Циторедуктивна хирургия в комбинираното лечение при напреднал овариален карцином в III – IV стадий.

М. Попова

• Елементи на оптимална циторедукция при авансирал овариален карцином - техника на тотална ( супраколична ) оментектомия.

Я. Корновски,Е. Исмаил, С. Иванов, С. Костов, Е. Ковачев

• Чревни резекции при овариални тумори.

И. Карагьозов

• Хирургично поведение при авансирал овариален карцином.

Е. Ангелова, П. Куртев, К. Ангелов


10:45-11:00 Кафе пауза


11:00-12:30 Оперативно лечение на овариален карцином (част ІІІ)

Модератор: Проф. С. Томов

Секретар: Проф. Ст. Иванов

ПЛЕНАРНА ЛЕКЦИЯ

• Роботизирана парааортална лимфна дисекция при овариален карцином.

Г. Горчев

АВТОРСКИ ДОКЛАДИ

• Системна лимфаденектомия при ранен овариален карцином. (Обобщен наш и чужд опит).

Ст. Иванов

• Нашият опит с лимфна дисекция при злокачествени овариални тумори.

А. Начева, Г. Чакалова, И. Филипова, С. Ковачев, Н. Василев, В. Атанасова

• Авансирал епителен овариален карцином - основни принципи на първично лечение и роля на лимфонодулектомията.

Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Иванов, С. Костов, Е. Ковачев

• Интраоперативни усложнения в тазовата хирургия.

П. Марков, Св. Славов, Б. Славчев


12:30-13:30 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ ASTELLAS

Нови възможности за лечение на свръхактивен пикочен мехур.

Модератор: Доц. Н. Василев


13:30-15:00 Обедна почивка


15:00-16:00 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ ROCHE

Авансирал карцином на яйчниците: оперативни и терапевтични възможности.

Модератори: Проф. Г. Чакалова, Проф. Г. Куртева

• Епидемиология и прогноза при овариален карцином.

Г. Чакалова

• Промяната при лечението на рака на яйчника.

Г. Куртева


16:00-17:00 Химиотерапия и лъчетерапия на овариалните тумори

Модератор: Проф. Г. Куртева

Секретар: И. Михайлова

ПЛЕНАРНА ЛЕКЦИЯ

• Съвременни тенденции в химиотерапията на овариалния карцином. Таргетна терапия.

Г. Куртева

АВТОРСКИ ДОКЛАДИ

• Мястото на лъчелечението в съвременното лечение на овариалния карцином.

И. Михайлова, В. Първанова

• Целокоремно лъчелечение при герминативноклетъчни овариални неоплазми.

Л. Маринова, И. Михайлова


17:00-17:15 Кафе пауза


17:15-18:00 Лечебни резултати

Модератор: Проф. Я. Корновски

Секретар: К. Ангелов

ПЛЕНАРНА ЛЕКЦИЯ

• Оценка на лечебните резултати и преживяемост при злокачествени овариални тумори в България.

Г. Чакалова, Н. Димитрова

АВТОРСКИ ДОКЛАДИ

• Преживяемост при пациенти с напреднал рак на яйчника оперирани с модифицирана задна екзентерация.

К. Недялков

• Карцином на яйчника - 5 годишна преживяемост и прогностични фактори - нашият опит.

С. Славчев, Е. Трендафилова, Я. Корновски

• Хорионкарцином при 36 годишна жена - клиничен случай.

Р. Велев, С. Фаикова, С. Галева

• Нетипично метастазиране при рак на маточната шийка.

Г. Чакалова, К. Цонева


20:00 Гала вечеря


Неделя 19.10.2014


9:00-10:30 Varia

Модератор: Проф. С. Иванов

Секретар: Е. Исмаил

АВТОРСКИ ДОКЛАДИ

• Три случая с лимфоми на маточната шийка.

А. Христамян

• Гигантски кондилом на Бушке-Льовенщайн при 59 годишна жена - клиничен случай.

Б. Славчев, Р. Велев, Хр. Станков,Т. Абаджиева

• Три модела на следоперативно обезболяване при рак на млечната жлеза. Значение на психологическото състояние за нивото на острата и хронична следоперативна болка.

В. Гаврилов, Е. Райчева, Р. Крумова-Пешева

• Нехочкинови лимфоми на женската генитална система.

С. Ковачев, А. Начева, А. Атанасова, Н. Пиперкова,

В. Милошов, А. Гановска, И. Гигов, Н. Василев

• Първични гладкомускулни тумори на влагалището – принос от два случаи.

Н. Хинкова; А. Йорданов; Д. Стратева

• Случай на огромен субмукозен възел и извършването на миомектомия чрез двоен (вагинален и абдоминален) достъп.

А. Йорданов, Н. Хинкова, Д. Стратева, П. Добрев

• Изследвания на психологическото състояние на пациентки с гинекологични и онкогинекологични заболявания.

Б. Чакалов, Г. Чакалова

• Професионален стрес при работещи с онкологично болни. Бърнаут синдром.

В. Иванова


10:30 Закриване на 18-та Национална конференция по онкогинекология


11:00-11:30 Общо събрание на Българската асоциация по онкогинекология


12.00 Освобождаване на стаите и отпътуване

Коментари