Публикация

Топлата връзка на „МБАЛ Св.Панталеймон-Плевен“ участва в конкурса сграда на годината

Болницата се намира в жк "Дружба" и е трето тяло към съществуващата вече „МБАЛ Св.Панталеймон-Плевен”, медицински център и аптека. Двете сгради са ситуирани от южната и северната страна на ул.”Трите бора”


МБАЛ "СВ. ПАНТАЛЕЙМОН" ПЛЕВЕН КОРПУС С и топла връзка с корпус В
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:"ПРОМЕТЕЙ-ЕА" ООД ПЛЕВЕН
ПРОЕКТАНТИ:АРХ. ВОЛОДЯ СТОЯНОВ АРХ. МАРИЯ СТОЯНОВА


Болницата се намира в жк "Дружба" и е трето тяло към съществуващата
вече „МБАЛ Св.Панталеймон-Плевен”, медицински център и аптека. Двете сгради
са ситуирани от южната и северната страна на ул.”Трите бора”. Близостта на
сградите, разделени от съществуващата улица, създава сериозни неудобства
при ползването на диагностичната апаратура-скенер и магнитен резонанс, както
и разширяването на легловия капацитет на реанимацията. За отстраняване на
гореизброените неудобства и създаване възможност за по-добро функциониране
на двете сгради е изградена пасарелка над ул.”Трите бора”. Пасарелката
осигурява 7.5 м светла височина от котата на улицата. Конструкцията се състои
от дъговидни стоманени ферми с горни и долни противоветрови връзки. Фермите
стъпват на четири стоманени колони, долепени до фасадната плоскост на Корпус
В и Корпус С. Осовото разстояние е 2.03 м и осигурява 1.95 м светла ширина
за преминаване. Вертикалните плоскости са изпълнени с остъклена фасадна
система. РЗП на пасарелка е 34 кв.м.

Корпус С е решен на пет нива.
На подземно ниво -3,00 са разположени обособени помещения за битови за
персонала със санитарни възли, главно разпределително табло, складове ,
машинно на асансьора и помещение със съоръжения на системата за
водоподготовка, обслужваща диализния център .
На ниво 0,00 /входно/ ниво се разполагат стълба с асансьор, обслужващ всички
етажи, чакалня с регистратура, два лекарски кабинети от медицинския център,
манипулационна, два дентални кабинети, оборудвани със стоматологичен юнит
със собствен източник на сгъстен въздух, зала за обучение със осемдесет места,
санитарни възли за посетители с тоалетна за инвалиди, помещение за чистачка,
както и кафене-закусвалня.

На ниво +3,20 се намира вътрешно отделение и хемодиализа. Вътрешното
отделение се състои от лекарски кабинет, манипулационна, сестрински пост,
помещение за чистачка и хигиенен възел за персонала. Болничните стаи са с две
и три легла със собствен хигиенен възел. Хемодиализата разполага с две зали.
Една за осем диализни поста и втора с четири поста за пациенти с трансмисивни
инфекции. Залите за хемодиализа се обслужват от сестрински пост с пряка
визуална връзка със залите, манипулационна, два санитарни възли за пациенти.
На ниво +6,05 се разполагат стаи към вътрешно отделение и реанимация.
Отделението за реанимация е оборудвано с осем легла. Четири от леглата
са снабдени с апарати да белодробна вентилация. Залата за реанимация
се обслужва от сестрински пост с пряка визуална връзка със залата и
манипулационна към нея.
На ниво +8,90 се разполагат 13 болнични стаи с хигиенни възли с 28 легла към
вътрешно отделение.
На ниво +11,75 се разполагат 11 канцеларии с индивидуални санитарни възли.
Всяко легло е снабдено с изводи за кислород и вакуум и е свързано със сигнално-
повиквателна система със сестринския пост.

Конструкцията е стоманобетонова, монолитна, с безгредови плочи. Преградните
стени са с гипсокартон и газобетон.Таванът в коридора е окачен, растерен и
поема пакета от инсталации - ЕЛЕКТРО, ОВК. Вентилационната и Климатичната
инсталации не са общи, а локални. Диализните зали и реанимацията по пода се
изпълняват с PVC настилка / антистатични, позволяващи влажно почистване,
дезинфекция /. Стените в коридорите, чакалните и складовете се боядисват с
латекс. Дограмата - прозорци е алуминиева с прекъснат термомост и стъклопакет.
Сградата е топлоизолиранавъншно с STIRODUR и облицована с еталбонд.
Обектът не замърсява околната среда и не предизвиква отделяне на шум,
вибрации над ПДК нито отделяне на вредни вещества в атмосферата.
Техникоикономически показатели:
Сградата е II категория, буква „д“, съгласно Наредба No1чл.4(5) т.2 за
номенклатура на видовете строежи
РЗП 2568.50 м. кв. , Плътност 72% , Кинт= 3,58 , Процент озеленяване=20,60%

Коментари