Публикация

Остро бъбречно увреждане от кръш-синдром при битова травма (РЕЗЮМЕ)

Младеж на 18 год. постъпва в кома в КАИЛ, УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ, след като е бил затиснат от рамата на лек автомобил. Резюмето е на доклад, представен на Националната конференция по нефрология 2014 в Хисаря


Д. Карадимов1, Б. Бочев1, В. Василев2 и Б. Делийска2

1Клиника по анестезия, реанимация и интензивно лечение,
УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ – София
2Клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ – София

Младеж на 18 год. постъпва в кома в КАИЛ, УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ, след като е бил затиснат от рамата на лек автомобил. Пациентът е в крайно тежко общо състояние – бял дроб – везикуларно дишане, леко отслабено в основите, повече вляво, ритмична сърдечна дейност, АН 133/83 mm Hg, СЧ 74 уд./мин. Осъществени консултации с кардиолог, ортопед, неврохирург, лапароцентеза до леглото на болния от хирург, впоследствие и експлоративна лапаротомия поради съмнение за субкапсулен хематом на слезка – б.о., КАТ глава, гръден кош и абдомен – б.о. Болният е на апаратна вентилация с постепенна поява на олигоанурия и повишаване на серумния креатинин до 330 µmol/l, урея – 14 mmol/l, пикочна киселина – 813 µmol, К – 4,8 mmol/l, ацидоза PH – 7,25, ВЕ – 10, левкоцитоза с олевяване, седимент – 18-20, КФК – 3296 UI (норма 195 UI), повишени чернодробни ензими и ЛДХ. Прие се, че се касае за дистрес на белия дроб и кръш-синдром. Проведе се лечение с антибиотици, вливания, вкл. и с манитол, натриев бикарбонат, урбазон, фурантрил, антикоагуланти. Постепенно състоянието му се подобри, възстанови се диурезата и премина в полиурична фаза с нормализиране на азотните тела до 7 ден.

Кръш-синдром се наблюдава относително рядко при битови травми. От съществено значение е предотвратяването на хипотонията, ацидозата, ОБУ, хиперурикемията, хиперкалиемията, хипокалциемията и ДИК. Миоглобинът, съчетан с хиповолемия и ацидоза, преципитира в тубулите, като същевременно е директно токсичен за тях. Това налага форсирана диуреза с манитол и алкализиране с бикарбонати, коригиране на електролитните нарушения и при необходимост провеждане на диализно лечение.

Коментари