Публикация

Организационни мерки за оптимизиране на бюджета на НЗОК

За да стане възможно прилагането на тези мерки са необходими законодателни промени в няколко закона: Закона за здравното осигуряване, Закона за здравето, Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, Закона за лечебните заведения.


Без съмнение е необходимостта от провеждане на спешни реформи в системата на здравеопазването. Оптимизирането на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) може да се реализира чрез прилагане на редица мерки в областта на извънболничната, денталната и болничната медицинска помощ, предписването и отпускането на лекарствата и медицинските изделия. За да стане възможно прилагането на тези мерки са необходими законодателни промени в няколко закона: Закона за здравното осигуряване, Закона за здравето, Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, Закона за лечебните заведения.

С писмо на НЗОК с изх. № 02-00-31 от 09.10.2013 г., адресирано до Председателя на здравната комисия в Народно събрание, до Министъра на финансите и до Министъра на здравеопазването, са предложени законодателни промени, отнасящи се до лекарствените продукти, предназначени за домашно лечение, както и за лекарствените продукти за лечение на злокачествени заболявания,които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване, като най-важните от тях са:

1. Създаване на Държавен фонд, който да подпомага финансирането на редките болести. Видна е тенденцията на непрекъснато нарастване на финансовите средства, необходими за терапията им. Голяма част от лекарствените продукти, прилагани като терапия за тези заболявания са лекарства – сираци, технологията, за които е скъпоструваща. Наблюдава се засилена поляризация между социалните и редките заболявания, както по отношение на стойността на болен, заплащана за лекарствени продукти в извънболничната помощ, така и към броя ЗОЛ, обърнали се към системата. Ще бъде спестен ресурс в рамките на годината от порядъка на 60 000 000 лв. Това предложение изисква промяна на Наредба №38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично до края на настоящата година и Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Тази промяна следва да бъде направена до края на настоящата година.

2. Изключване на МКБ код P27.1 „Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период“ от Наредба № 38 и лекарствен продукт Synagis (INNPalivisumab) от Приложение 1 на ПЛС след извършване на необходимата нормативна промяна - заплащането на профилактиката да се осъществява по национална програма за профилактика на заболявания на дихателните пътища, предизвикани от респираторно-синтициален вирус (RSV) за кърмачета и деца до 2 годишна възраст, както и на недоносени с екстремно ниско тегло и на кърмачета и деца с вродени малформации. Направено е предложение от НЗОК до Министерство на здравеопазването с изх. № 04-04-185 от 16.10.2014 г.Ще бъде спестен ресурс в рамките на годината от порядъка на 5 000 000 лв. Следва да бъде направена промяна на Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично до края на настоящата година и Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Тази промяна следва да бъде направена до края на настоящата година.

3. НЗОК настоява дейностите по Националната програма за рак на шийката на матката да се осъществява от МЗ чрез извършване на нормативни промени в ЗЗО.

4. Въвеждане възможността за извършване на анализи на вече включени в ПЛС лекарствени продукти с ниво на реимбурсиране 100% и 75% на определен период от време - например 3 години, с цел оценка на ефективността. Изключително необходимо е при лекарствени продукти под патентна защита, за които профилът на безопасност е доста динамичен и при включването им в ПЛС клиничните данни са недостатъчни. Това изисква промяна на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Тази промяна следва да бъде направена до края на настоящата година.

5. Целесъобразно е увеличаване на срока за оценка на иновативни лекарствени продукти от 60 дни до 180 дни и включването им в ПЛС, каквито са и препоръките на Директива 89/105 на ЕС. Това ще помогне на НСЦР да се извършва по-задълбочен анализ на представената документация и ползването на допълнителна експертиза от външни медицински специалисти. Това предложение изисква промяна на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и промяна на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

6. Създаване на ново Приложение на ПЛС или допълване на Приложение 2 на ПЛС, в което да бъдат включени всички лекарствени продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания с допълнителна колона заболявания по международен код на заболяванията (МКБ), информация за ограниченията в начина на предписване при различни индикации и допълнителна информация. Така ще се гарантира стриктното прилагане на тези лекарствени продукти само по тесните им показания, съгласно кратките им характеристики. Ще бъде упражняван по-добър контрол при назначаването на терапията и по-добра възможност за разработване на терапевтични схеми при определените онкологични заболявания. Това предложение изисква промяна на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и промяна на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

7. Включването и заплащането на нови лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, както и всички промени в Приложение №2 на ПЛС, които водят до завишаване на финансовите средства от страна на НЗОК, да се обощават на дванадесетмесечен период при сформиране на проектобюджета за следващата година.

8. Включването и заплащането на нови лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, както и всички промени в Приложение №1 на ПЛС, които водят до завишаване на финансовите средства от страна на НЗОК, да се обощават на дванадесетмесечен период с цел сформиране на проектобюджета на НЗОК за следващата година. На тази база НЗОК предлага измененя и допълнения в Наредба №10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицинските изделия и на диетичните храни за специални медицински цели.

9. Реимбурсният процент да се определя от експерти на НЗОК, в съответствие с възможностите на бюджета на институцията, а не от националните консултанти.

10. Броят на представителите на НЗОК в Националния съвет да бъде по-голям. Не е редно Съветът да не се съобразява с финасовите възможности на НЗОК при включването на нови лекарствени продукти и при определяне на реимбурсния процент. Може да се обсъди и възможността отново да се създаде комисия по цени и реимбурсиране, в която да участват служители на компетентните институции, тъй като те ще бъдат по-тясно ангажирани. Сега Националният съвет по цени не се съобразява с финансовите възможности на финансиращата институция. Необходимо е, когато се стигне до реимбурсиране и въвеждане на нов лекарствен продукт, медицинската експертиза да е задълбочена и въвеждането му да е съобразено с терапевтичния ефект и ползване на опита на европейските държави.

За медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на извънболнична и болнична помощ:

1. Промяна на Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (обн. ДВ, бр. 104/2011г, посл.изм. и доп. бр. 76 от 12.09.2014г). Списъкът с медицинските изделия, които могат да се заплащат със средства от бюджета на НЗОК ежегодно, да се определя от Министъра на здравеопазването.

2. Да се направи от ИАЛ Регистър на медицинските изделия с пределни цени, заплащани с публични средства.

Оперативното ръководство на НЗОК изработи пакет от краткосрочни мерки, свързани с оптимизиране на здравноосигурителните плащания и подобряване на контрола върху тяхното разпределение и разходване още в края на 2013 г., и ги предложи на министъра на здравеопазването на 11.12.2013 г. – така както е разписано в § 8 от Проекта за Закон за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2014 г. Мерките включват:

1.Облекчаване на режима на достъпа на лицата, на които предстои освидетелстване или преосвидетелстване от ТЕЛК/ НЕЛК и намаляване на разходите на НЗОК за нуждите на медицинската експертиза.

2.Нормативно регламентиране на принципа, че за болнична медицинска помощ се заплащат само случаите, когато лечебната цел не може да се постигне/не е постигната в условията на извънболничната помощ при условие, че НЗОК контролира правилата за добра медицинска практика и утвърдените медицински стандарти.

3. Медицинската помощ извън обхвата на чл. 45 и договореното в НРД, както и случаите на клинични проучвания да не се заплащат от НЗОК.

4. Създаване на нормативни механизми за реално приложима Национална здравна карта (НЗК), гарантираща основните права на пациентите по отношение на достъпност и качество на медицинските услуги.

- НЗК би следвало да се разработва на базата на брой население, възрастова структура, заболеваемост и социални характеристики на населението в съответния регион.

- Разкриването на нови лечебни заведения (ЛЗ), които осъществяват болнична дейност и разходват публични финансови средства от задължително здравно осигуряване трябва да е съобразено с горепосочените параметри.

- НЗК да служи за критерий за разкриване на нови ЛЗ и/или дейности.

- Да се селектират ЛЗ за болнична помощ, с които НЗОК ще сключва договор.

5. Да не се увеличава досегашният брой клинични пътеки (КП), в които се допуска рехоспитализация на пациентите в период, по-малък от 30 дни след датата на дехоспитализацията. Рехабилитацията трябва да бъде изведена от активното лечение.

6. Необходимо е да бъдат разширени правомощията на лекарите контрольори в районните здравноосигурителни каси (РЗОК), като бъде включена възможността те да упражняват контрол върху правилата за добра медицинска практика и утвърдените медицински стандарти.

7. Интензифициране на съвместните проверки с Изпълнителна агенция „Медицински одит“. За целта на 28.04.2014 г. между Агенцията и НЗОК е сключено Споразумение за провеждане на съвместен контрол на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Националната здравноосигурителна каса.

С цел повишаване на ефективността от контрола още на 01.11.2013 г. е подписана Инструкция за взаимодействие и с Националната агенция за приходите.

8.Да се въведе електронна здравна карта на пациента, чрез която е възможен цялостен и пълноценен контрол на оказаната здравна помощ и пътят на пациента през различните нива и структури на здравната система.

 • С Решение на Министерския съвет №25 от 20 януари 2014 г. по-голяма част от краткосрочните мерки, свързани с оптимизиране на здравноосигурителните плащания и подобряване на контрола върху тяхното разпределение и разходване, са одобрени в следния си вид:

КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПОДОБРЕНИЕ НА КОНТРОЛА

НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ Отговорна институция Срок на изпълнение Индикации за промяна в

нормативен акт

1. Усъвършенстване на механизмите и критериите за договаряне и заплащане на лекарствените продукти и медицинските изделия, финансирани от бюджета на НЗОК
1.1 Задължително централизирано договаряне на отстъпки от стойността за лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ и заплащани от НЗОК извън стойността на съответните клинични пътеки/процедури МЗ
НЗОК
март – юни ЗЗО

Наредба № 40 –

Приложение №10

1.2 В задължителното договаряне по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ в лечебните заведения за БП на лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ (Приложение 2), да участват само тези фирми, които са предложили отстъпки при договарянето в НЗОК. МЗ
НЗОК
март - юни ЗЛПХМ
ЗЗО
1.3 Включването и заплащането на нови лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, както и всички промени в приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), които водят до завишаване на финансовите средства от страна на НЗОК, да се обобщава на 12-месечен период с цел сформиране на проектобюджета за следващата година. На тази база НЗОК ще предложи изменения и допълнения в Наредба 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели. МЗ
НЗОК
март – юни ПЛС
1.4 Анализ на разходите на лекарства за домашно лечение и на онкологични лекарства. Да се установят факторите и причините за ръст в равнището на разходите за болнична терапия. На кои медикаменти се дължи ръста – на количество предписани и отпуснати или на ръст в цените. Допуска ли се да се заплаща за едни и същи медикаменти различни стойности в отделните болници. МЗ

НЗОК

януари – февруари
1.5 Прецизиране от страна на НЗОК на правилата за предписване на лекарства по протоколи за най-разходоемките заболявания. Да се прецизират критериите за предписване и отпускане на онкологични лекарства. Предложения за промени в подзаконови нормативни актове, издавани от министъра на здравеопазването или от Министерски съвет, касаещи разработване на алгоритми на медицинската помощ по предписване, отпускане и проследяване на терапията и назначаваните схеми за лечение, както и актуализиране на установените лечебно-диагностични алгоритми за най-разпространените и разходоемки заболявания, които изискват експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО (Националната здравноосигурителна каса може да извършва експертиза при необходимост от скъпоструващи лекарствени продукти в случаите, предвидени в НРД) НЗОК
МЗ
февруари –

юни

ЗЗО
НРД
1.6 Включването на нови заболявания в Наредба № 38 за определяне на списъка за заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично, следва да се извършва веднъж на две години при изработване на проектобюджета за следващата година. МЗ

НЗОК

март Наредба №38
1.7 Включването и заплащането на нови лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, както и всички промени в приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), които водят до завишаване на финансовите средства от страна на НЗОК, да се обобщава на 12-месечен период с цел сформиране на проектобюджета за следващата година и да започнат да се заплащат от НЗОК след задължително договаряне на отстъпка с Притежателя на разрешение за употреба /ПРУ/. Необходима е промяна в текста на чл.45, ал.10 в ЗЗО и Наредба №10. МЗ
НЗОК
март – април
2 Прецизиране обхвата и съдържанието на медецинските стандарти в болничната и извън болничната и медицинска помощ
2.1 Преразглеждане на медицинските стандарти, на база на които са определени медицинските дейности, включени в пакетите и клиничните пътеки по Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Прецезиране на медицинските стандарти, така, че определени дейности и изследвания да могат да бъдат извършвани в извънболничната помощ като високоспециализирани такива, при спазване на определени изискания за допълнителна квалификация и оборудване. МЗ

НЗОК

януари – март Наредба №6
2.2 Усъвършенстване на формата на медицинския стандарт, задължителното му съдържание и неговата структура, с цел съпоставимост между стандартите по отделните медицински специалности /медицински дейности МЗ февруари Наредба №6
2.3 Създаване на Стандарт по „Обща медицина“, определящ дейностите, изпълнявани в Първичната медицинска извън болнична помощ, както и изискванията за квалификация и оборудване МЗ февруари – март Наредба №6
3 Подобряване на изискванията и критериите за медицински и финансов контрол върху дейността на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ и аптеките
3.1 Създаване на нормативни механизми за реално приложима Национална здравна карта (НЗК), гарантираща основните права на пациентите по отношение на достъпност и качество на медицинските услуги.
Ново лечебно заведение за болнична помощ да се разкрива само в случай, че получи одобрение от Министъра на здравеопазването още на ниво инвестиционно намерение.
МЗ септември ЗЛЗ
3.2 Изработване на методологията за стратегическо планиране, договаряне и закупуване на здравни услуги, а не това да става само въз основа на пасивно реимбурсиране. МЗ
БЛС
март - септември
3.3 Лечебни заведения, които сключват договори с НЗОК да не могат да ги сключват избирателно само по клинични пътеки, обслужващи по-леки нозологични единици, изискващи по-кратък престой и които са по-изгодни във финансово отношение. С промяна на НРД, да се предотврати възможността да се приемат избирателно само леки случаи в рамките на дадена клинична пътека, а останалите да се насочват към други болници за диагностика и лечение. МЗ
НЗОК

Съсловни организации

февруари –

юни

ЗЗО
3.4 Облекчаване на режима на достъпа на лицата, на които предстои освидетелстване или преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК и намаляване на разходите на НЗОК за нуждите на медицинската експертиза. НЗОК
МЗ
март
3.5 Нормативно регламентиране на принципа, че за болнична помощ се заплащат само случаите, когато лечебната цел не може да се постигне/не е постигната в условията на извънболнична помощ при условие, че НЗОК контролира правилата за добра медицинска практика и утвърдените медицинска стандарти. МЗ

НЗОК

ЗЗО

Наредба №40

3.6 Да не се увеличава досегашният брой КП, в които се допуска рехоспитализация на пациентите в период, по-малък от 30 дни след датата на дехоспитализацията. Рехабилитацията, която е друг вид дейност да излезе от активното лечение. МЗ февруари -

юли

ЗЗО

НРД

3.7 Разширяване на правомощията на лекарите - контрольори на РЗОК, като бъде включена възможността те да упражняват контрол върху правилата за добра медицинска практика и утвърдените медицинска стандарти. За целта, предлагаме да се създаде нова т.1 на чл.74, ал.1 от ЗЗО, със следното съдържание:

«1. спазване на Правилата за добра медицинска практика и утвърдените медицинска стандарти »

С направеното предложение за изменение и допълнение на ЗЗО ще се постигне съответствие с разпоредбата на чл.59б, ал.1 от ЗЗО във връзка с чл.59в от ЗЗО, които налагат изискването при сключване на договор с НЗОК да бъдат спазени критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ, един от които е предоставяне на медицинска помощ в съответствие с утвърдените медицински стандарти и Правила за добра медицинска практика.

МЗ февруари - юли ЗЗО
3.8 Създаване и поддържане на регистър за вида и броя договори на всеки лекар, работещ в лечебно заведение по договор с НЗОК. Обсъждане и въвеждане на регламент за броя на лечебните заведения и договорите, по които един лекар може да работи с НЗОК. Ежемесечно НЗОК да проверява списъка на лекарите, които работят по договор с нея и в частност по КП. НЗОК март - декември ЗЗО

НРД

3.9 Необходимост от разширяване на правомощията на контрольори на РЗОК и включване в контролната дейност на РЗИ и РК на БЛС. Засилване на възможността за упражняване на контрол върху правилата за добра медицинска практика и утвърдените медицинска стандарти. За целта, Създаване нова т.1 на чл.74, ал.1 от ЗЗО, със следното съдържание:

«1. спазване на Правилата за добра медицинска практика и утвърдените медицинска стандарти »

С направеното предложение за изменение и допълнение на ЗЗО ще се постигне съответствие с разпоредбата на чл.59б, ал.1 от ЗЗО във връзка с чл.59в от ЗЗО, които налагат изискването при сключване на договор с НЗОК да бъдат спазени критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ, един от които е предоставяне на медицинска помощ в съответствие с утвърдените медицински стандарти и Правила за добра медицинска практика.

Съсловни

Организации

ИАМО

РЗИ
НЗОК

февруари - юли ЗЗО
3.10 Обсъждане на промени в ЗЗО с цел разширяване обхвата на контролната дейност и правомощията на НЗОК. НЗОК

МЗ

януари – юни ЗЗО
3.11 Възстановяване на договорното начало на НРД чрез:
 • промени в Закона за здравното осигуряване (отмяна на чл.55г, 55д, 55е и нова редакция на чл.55, ал.2), отнасящи се до определяне на прогнозни обеми, цени на медицинската помощи методики за остойностяване и заплащане на медицинските/дентални дейности, според които са изключени съсловните организации и същите се разработват от НЗОК със становища на министъра на финансите и министъра на здравеопазването и се приемат от МС;
 • промяна на чл.74 от ЗЗО отнасящ се до контрола свързан с оказването на медицинска помощ;
 • възстановяват се отменените разпоредби на чл.75 и чл.76 от ЗЗО, отнасящи се до арбитражната комисия;
 • да се преработи глава IV Медицински контрол и глава V Административно-наказателни разпоредби, като всички санкции по неизпълнение на НРД се регламентират в НРД и договорите, сключени по по реда на чл.20, ал.1, т.4;
 • при изготвянето на НРД да бъде приета разпоредба за безусловно прекратяване на договорите между НЗОК и изпълнителите на дентална помощ при констатиране на груби нарушения, свързани с отчитане и получаване на финансови средства, без да е била извършена лечебна дейност.
 • разглеждане на жалби (арбитраж) срещу налаганите от НЗОК санкции при неизпълнение на сключените с търговците на дребно договори, който арбитраж да се състои от представители на НЗОК и на БФС.

МЗ
МФ
Съсловни организации

НЗОК

януари – юли ЗЗО
НРД
3.12 Анализ на разходите в болничната помощ и разходите за лекарства с цел дефиниране на изпълнителите и дейностите с най-голям преразход за осъществяване на целеви текущ и последващ контрол. НЗОК

МФ

февруари - юни ЗЗО
3.13Стартиране на процедура /фаза 0-1/за въвеждане на електронна здравна карта за пациента и единна информационна система, чрез която е възможен цялостен и пълноценен контрол на оказаната здравна помощ и пътят на пациента през различните нива и структури на здравната система МЗ

НЗОК

март - декември ЗЛЗ

ЗЗО

ЗЗ

3.14 Ориентиране от контролна дейност по документи към контрол върху качество, обем и обхват на медицинската помощ. ИАМО

НЗОК

февруари - юли ЗЗО
3.15 Преструктуриране на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти в Дирекция към Министерството на здравеопазването с цел по-ефективна лекарствена политика и оптимизиране на контрола върху нея. НС

МЗ

май ЗЛСХМ
3.16 Усъвършенстване на контролната дейност чрез изготвяне на план за съвместни действия и проверки на лечебни заведения за болнична помощ от представители на РЗОК, ИАМО, РЗИ, Съсловни организации. МЗ

НЗОК

февруари

3.17 Създаване на междуинституционално контролно звено (task force), което да е специално натоварено с преустановяването на конкретни незаконосъобразни практики, продължаващи от години – отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание в рекламни пунктове и по интернет. Звеното да има оперативни функции по координиране на проверки от страна на ИАЛ и РЗИ. МЗ

ИАЛ

РЗИ

БФС

март - април Постановление на МС
 • На 30 януари 2014 г. управителят на НЗОК - д-р Румяна Тодорова, е изпратила на зам.-министъра на здравеопазването – д-р Бойко Пенков, предложения за изпълнение на мерките, за които Националната здравноосигурителна каса е посочена като отговорна институция.
 • С писмо от 12.02.2014 г. до зам.-министъра на здравеопазването НЗОК предлага и конкретни законодателни промени, свързани с оптимизиране на здравноосигурителните плащания за лекарствени продукти за домашно лечение, както и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания, заплащани от бюджета на НЗОК, а именно:
 • -Актуализация на Списъка на заболяванията по Наредба №38 да се извършва веднъж на две години, най-късно до м. октомври на втората година, като по този начин ще се даде възможност на НЗОК да прогнозира и планира годишния си бюджет;
 • -В ЗЗО да се предвиди възможност притежателите на разрешения за употреба задължително да предлагат отстъпки на всички лекарствени продукти, включени в приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС);
 • -Да се регламентира възможността НЗОК да договаря отстъпки в натура и др.
 • На практика освен предложените от касата измененя, свързани с Наредба №40 и и Наредба №10, до момента предложените мерки не се прилагат. НЗОК се надява на волята на правителството и на министъра на здравеопазването да бъде изпълнен приетият от Министерския съвет пакет от краткосрочни мерки, който ще има оптимизиращ ефект върху бюджета на институцията.
" }-->

Коментари