Публикация

​Оценка на фонохирургичния ефект при пациенти с ларингеална патология

Досков. Д, Д. Доскова, Т.Аврамов – УНГ катедра МУ София


РЕЗЮМЕ

Диференцираната фонация в двете и разновидности /разговорна и певческа реч/ е уникално явление в анатомофизиологичен, акустичен и социален аспект/ Максимов 1983/. За гласово-речевите професии тя е своеобразно оръдие за професионална реализация, а при останалите други/ около 80 %/, пряко или косвено тя е в основата за комунициране при изпълнение на трудовите им задължения. При 90% от ларингеалната патология водещият симптом е дрезгавия глас. Известно е че при доброкачествената ларингеална патология, фонохиругията е метод за избор при определяне на лечебната стратегия. Тя има две основни задачи:

  • да отстрани и верифицира хистологично патологичната структура на глотиса
  • функционалният постоперативен гласов резултат да е по-добър от основния предоперативен симптом.

Ние си поставихме за цел чрез прилагане на съвременни обективни критерии за диагностиране на вибраторната активност на глотиса и съответствуващите акустични корелати да подобрим лечебната стратегия при фонохирургията/ сравнявайки конвенционалната микроларингохирургия с лазар хиругията/.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

При 313 пациенти/ 140 мъже и 173 жени, средна възраст45 г./ с различна ларингеална патология бе приложена фонохирургия/ 190 третирани с конвенционална хирургия и 123 с лазархирургия/ . От тях 190 бяха с възпалително реактивни образувания на глотиса/ 120 певчески възли и 70 полипи/ , 70 с ларингеални кератози, 40 с хроничен хиперпластичен ларингит и 13 със съдов хордит./ табл./ Дагностицирането се осъществяваше посредством рутинните методи за изследване/ анамнеза, индиректна ларингоскопия и стробоскопия/, както и субективни и обективни методи за изследване на гласовите качества/ перцептуален слухов анализ, фонетография, сонаграфия и компютърен анализ на основните параметри на гласовия сигнал/. При всички пациенти предоперативно установявахме променени гласови характеристики, а именно стеснен тонов и силов диапазон в фонетограмата, наличие на шумови съставлящи в сонаграмата и отклонения от нормата на изследваните от нас параметри на гласовия сигнал.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Прилагайки съвременните обективни методи за динамично проследяване на вибраторната активност на глотиса и кореспондиращите акустични отговори ние създадохме комплексни критерии за обективна оценка на фонохирургичния ефект/ Досков 1998/, а именно:

  • нормализиране на променените стробоскопични показатели
  • възстановяване на тоновия и силов диапазон в фонетограмата
  • изчезване на шумовите съставлящи в сонаграмата
  • нормализиране на изследваните акустични параметри на гласовия сигнал.

Динамичния анализ на тези критерии при 313 пациенти с ларингеална патология третирани посредством фонохирургия ни позволи да направим следните препоръки за практиката:

  • конвенционалната микроларингохирургия е метод при хирургичното третиране на пациенти с възпалително-реактивни образувания/ певчески възли и полипи/. От оперираните 190 пациенти, от които 120 с микроларингохирургияи 70 с лазархирургия, функционалните тестове показаха незадоволителен резултат при 38 пациенти/ 20%/ От тях 56 пациенти/ 80%/ бяха оперирани с лазархирургия. Фиг. 1.2.3. Вероятно това се дължи на засягане от лазарния лъч на структури/L.propria/, важни за фонаторната функция.
  • лазархирургията е метод на избор в лечебната стратегия при третиране на патологични процеси на широка основа и съдовите хордити. При динамичното проследяване на 110 пациенти/ 70 с кератоза и 40 с хроничен хиперпластичен ларингит/, както и 13 с съдов хордит функционалните тестове показаха по-добри резултати при оперираните с лазархирургия 70 пациенти, отколкото при останалите 43 третирани посредством конвенционална микроларингохирургия. Фиг.4.5.6.

В заключение може да се подчертае, че само прилагането на съвременни обективни методи за преценка на гласовите качества са в състояние да покажат прецизна обективна оценка на фонохирургичния ефект при пациенти с ларингеална патология.

Книгопис:

1.Максимов Ив. Основи на фониатрията. Медицина и физкултура,1983г.

2.Досков Д. Нови методи за изследване на гласа в норма и патология. Дисертация, София 1998 г.

Коментари