Публикация

Неоперативни ултразвук - насочвани инвазивни терапевтични методи в тиреоидологията

Високата честота на възлите на щитовидната жлеза в популацията, както и ниската честота на зло качествените от тях и сравнително благоприятната прогноза на преобладаващата част (диференцираните) предполагат..


Високата честота на възлите на щитовидната жлеза в популацията, както и ниската честота на зло качествените от тях и сравнително благоприятната прогноза на преобладаващата част (диференцираните) предполагат: 1. широкомащабна и достъпна диагностика на популационно ниво и 2. възможности за неоперативно лечение на бенигнените (при съответните индикации) и на някои от малигнените (при контраиндикации за операция) формации. Ултразвуковото изследване в съчетание с цитологичната диагностика след ултразвук-насочена тънкоиглена биопсия на суспектните лезии до голяма степен решават първия проблем. По отношение на втората задача все по-активно в практиката се внедряват различни технологични решения, базирани на химична аблация или термоаблация на възлите, включваща хипертермична (радиофреквентна, лазерна, фокусирана ултразвукова, микровълнова) и криоаблация.

Химичната аблация сс осъществява с етанол (percutaneous ethanol injection therapy, PEIT). Използва се склерозиращият ефект на 95-98% етанол, водещ до реактивна фиброза вследствие на: денатурация на белтьци, коагулационна некроза, клетъчна дехидратация, микроциркулаторна тромбоза и локална хеморагия. Тя не изисква специално оборудване и се използва най-често. Показана е за лезии с предимно кистозен характер на щитовидната и паращитовидните жлези и метастатични лимфни възли.

Термоаблаиионните методи са показани предимно за солидни лезии на щитовидната и пара- щитовидните жлези и метастатичните лимфни възли. При перкутанната лазер-терапия през оп- тично влакно, намиращо се в биопсична игла, се подава лазерен лъч, който вапоризира тъканта. Радиофреквентният метод използва множествени игли с форма на чадър за покриване на масивна зона във възела или моноизлъчвател със или без охлаждане на острието, чието местоположение непрекъснато се мени. При фокусираната ултразвукова аблация се постига много висок интензитет на ултразвуковото лъчението в малък обем (high-intensity focused ultrasound, HIFU). За аблацията могат да бъдат използвани и микровълни. Тази методика, както и криоаблацията, базирана на въздействието на ниска температура, се прилагат много рядко.

Всеки метод има своите предимства и недостатъци. Разглеждат се индикациите и контраинди- кациите, ефективността и усложненията на различните техники.

Коментари