Публикация

Персонализирана терапия за пациенти с рак

През последните две десетилетия онкологията се намира в постоянен и ускорен процес на развитие, обогатяващ непрекъснато човешките познания и увеличаващ възможностите ни в борбата със злокачествените заболявания.


04.12.2014 | в. Труд | стр. 21 |

- Д-р Койнов, как се развива онкологията в последните години?
През последните две десетилетия онкологията се намира в постоянен и ускорен процес на развитие, обогатяващ непрекъснато човешките познания и увеличаващ възможностите ни в борбата със злокачествените заболявания. Постигнатият през последните години прогрес в онкологията бе невъзможен без развитието на другите науки и най-вече на новите технически постижения. В профилактиката и диагностиката на раковите заболявания се отчитат редица постижения в резултат на подобрена организация на онкологичната помощ, създаване на по-ефективна профилактична дейност и въвеждане на нова и по-прецизна диагностична техника. Подобряват се непрекъснато оперативните техники и техническите възможности на хирургичната дейност, което позволи сложни оперативни процедури в миналото да станат понастоящем достъпни за масово и рутинно приложение. Увеличиха се значително възможностите на лъчелечението с въвеждане на нова модерна лъчетерапевтична апаратура. Развитието на молекулярната биология и генетиката обогати познанията ни за интимните механизми в биологията на рака. Обособи се цяла нова област в лекарственото лечение на злокачествените заболявания прицелната терапия и стана възможно въвеждането на персонализираната терапия в онкологичната практика. Въпреки мрачните прогнози, свързани с непрекъснатото нарастване на честотата на злокачествените заболявания, през последните години се подобрява лечимостта и намаляват смъртността на повечето от най-честите злокачествени заболявания.

- Казахте, че медицината се персонализира, какво точно означава това?
Пациенти с един и същ тип и стадий на заболяване получават едно и също лечение. За едни то е ефективно, а за други – не. С развитието на генетиката се установи, че наличието на генетични разлики в туморните клетки могат да обяснят различията в терапевтичния отговор. Оказва се, че всеки отделен тумор има свой собствен молекулярен и генетичен профил. Провеждането на т.нар. молекулярно профилиране на туморите открива структурни особености, които могат да послужат в три насоки: откриване на лица с висок риск за развитие на злокачествено заболяване; селектиране на популации пациенти, при които дадено лечение ще бъде високо ефективно и/или с добра или лоша поносимост; както и определяне степента на риска от рецидивиране на заболяването. Персонализирана терапия е прицелното лечение, при което медикамента е насочен към специфични за рака гени, протеини или други структури, жизненоважни за растежа и преживяемостта на тумора. Само пациентите, чиито тумори са носители на съответните таргети, са показани за прицелното лечение, и именно поради това се говори не за обща, а за персонализирана терапия.

- При кои локализации е навлязла персонализираната терапия?
Всяка година се идентифицират голям брой таргети и се провеждат клинични проучвания с нови препарати за тях, но все още не всички локализации са обект на прицелната терапия. Вече има доста регистрирани медикаменти, които се прилагат рутинно в ежедневната клинична практика при пациенти с рак на млечната жлеза, на дебелото и правото черво, на белите дробове, на щитовидната жлеза, на яйчниците, с гастроинтестинални тумори, с бъбречноклетъчен рак, със злокачествен меланом, с мултиплен миелом, с някои видове левкози, лимфоми.

- В кои нови предстои?
При почти всички злокачествени локализации се изпитват нови таргетни препарати и провеждащите се клинични проучвания ще покажат кои от тях са ефективни.

- Генетичните изследвания и анализи достъпни ли са за нашите пациенти?
Изследванията се провеждат в специализирани генетични лаборатории. Те не се реимбурсират от здравната каса, но благодарение на някои фармацевтични компании са достъпни за българските пациенти.

" }-->

Коментари