Публикация

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

Проектът се публикува за 14-дневно обществено обсъждане.


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване бе публикуван от Министерството на здравеопазването днес за 14 дневно обществено обсъждане. Приложени ще намерите текстовете на закона, както и доклад на министър Петър Москов до Министерски съвет. Ето и мотивите към него (публикуваме ги без редакторски промени): 

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване се предлагат промени, които са обусловени от необходимост за създаване на правила за повишаване на качеството на медицинското обслужване, на контрола на медицинските дейности и по – рационално използване на средствата на Националната здравноосигурителна каса. Постигането на тези цели налага и промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Връща се договорното начало при определянето на методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности, обемите и цените на медицинските дейности, условията и реда за контрол по изпълнението на договорите между НЗОК и изпълнителните на медицинска помощ, както и по отношение на санкциите при неизпълнение на договорите. Тези отношения ще бъдат договаряни в НРД между НЗОК и Българския лекарски съюз/Българския зъболекарски съюз. По този начин ще се засили участието на съсловните организации при определяне на качествените критерии за извършване на медицинските дейности и проследяване на резултата от извършеното лечение.

Списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, се предвижда да се утвърждава от Надзорния съвет на НЗОК, вместо с наредба на министъра на здравеопазването. С оглед формирането на здравната политика министърът на здравеопазването ще утвърждава с наредба критериите за включване на заболяванията в списъка, а оперативната дейност ще се извършва от НЗОК. От компетентността на Надзорния съвет на НЗОК ще бъде и определянето на периодичността на актуализация на списъка, вместо това да се разписва на законово ниво. По този начин ще се постигне по – голяма гъвкавост на процеса, както от гледна точка на нуждите на пациентите, така и с оглед на бюджета на НЗОК.

Възстановяват се арбитражните комисии, които ще разглеждат становищата на проверените лица – изпълнители на медицинска помощ, в случай на констатирани нарушения на НРД. Арбитражните комисии ще се състоят от представители на съответната районна здравноосигурителна каса, на съответните районни колегии на съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, както и на съответните регионални колегии на съсловните организации на магистър - фармацевтите и на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, и от представител на регионалната здравна инспекция. По този начин случаите ще се обсъждат от практикуващи специалисти в съответните области, което ще доведе до реални резултати от проверките на качеството на медицинската помощ.

Създава се правна регламентация за извършване на съвместни проверки за спазване на правилата за добра медицинска практика, правилата за добра фармацевтична практика, правилата за добра практика, на утвърдените медицински стандарти, на Закона за здравното осигуряване и на НРД. Те ще се осъществяват от РЗОК, Изпълнителна агенция „Медицински одит“, регионалните здравни инспекции и съсловните организации на лекарите, на лекарите по дентална медицина, на магистър – фармацевтите и на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, по предварителен ежегоден план, утвърден съвместно от НЗОК, „Изпълнителна агенция „Медицински одит“, съответните регионални здравни инспекции и съсловните организации. При констатиране на нарушения ще се налагат санкции от органа, на когото със закон са възложени съответните контролни правомощия. Съвместните действия на горепосочените институции и организации ще доведат до повишаване на качеството на процесите по осъщестяване на контрол върху изпълнителите на медицинска помощ.

Националната здравноосигурителна каса се задължава да извършва проучване на удовлетвореността на пациентите от заплатените от нея здравни услуги, тъй като в центъра на здравна политика стои пациентът и неговото мнение следва да има важно значение при изследване на дейността на лечебните заведения.

Предвижда се прекратяване на договор с изпълнител на медицинска помощ, при който се констатира системна неудовлетовореност от страна на пациентите, както и прекратяване на договор с изпълнител на медицинска помощ, който системно нарушава изискванията за качество на медицинската помощ, предвидени в националните рамкови договори.

Пакетът от медицински услуги, който заплаща НЗОК, се разделя на основен и допълнителен, като се дава възможност допълнителният пакет да се осигурява и чрез доброволно здравно осигуряване. Конкретните медицински дейности, които ще се включват в пакетите, ще продължат да се регламентират, както и досега, с наредба на министъра на здравеопазването.

Предвижда се да започне поетапно повишаване на размера на осигурителния доход, върху който държавата ще внася здравноосигурителните вноски за лицата по чл. 40, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване с 5 на сто годишно от началото на 2016 г., до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. В момента здравноосигурителната вноска за групите лица, посочени в чл. 40, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, се заплаща от държавата върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Това създава условия за не достатъчно финансиране и натрупване на дефицит в системата на здравното осигуряване, което несъмнено рефлектира върху качеството на оказваната медицинска помощ.

Предвижда се увеличаване на състава на надзорния съвет на НЗОК с двама представители на държавата, с което ще се създадат условия за оптимално изпълнение на неговите задължения, предвид увеличаването на функциите му.

Заложените промени в областта на лекарствената политика са в следните основни насоки:

Въвежда се централизирано договаряне на различни видове отстъпки от НЗОК за лекарствени продукти с оглед намаляване на разходите на НЗОК.

Предвижда се задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствени продукти, приложими за домашно лечение и при злокачествени заболявания, за които стойността, заплащана от НЗОК, се изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други притежатели на разрешение за употреба, както и тези с ново международно непатентно наименование. Такова договаряне ще се извършва и по отношение на лекарствените продукти, които НЗОК заплаща в изпълнение на национални програми със средства от бюджета на МЗ. Целта е да се дадат широки възможности за постигане на договорености, така че да се постигне баланс между финансовите възможности на НЗОК и възможностите на притежателите на разрешения за употреба на съответните лекарствени продукти.

Предвижда се въвеждане на механизъм за оценка на здравните технологии при прилагането на лекарствените продукти. Такава оценка ще бъде задължителна за лекарствените продукти, за които не са договорени отстъпки. Оценка на здравните технологии ще се извършва и по мотивирано предложение на НЗОК. Предлага се, когато оценката на здравните технологии докаже липса на ефективност при прилагането на даден лекарствен продукт, средствата, заплатени от НЗОК за неговото закупуване, да се възстановяват по бюджета на НЗОК. В тези случаи, НЗОК мотивирано ще предлага изключване на лекарствения продукт от позитивния лекарствен списък или намаляване на нивото му на заплащане.

Конкретните условия, критерии и ред за извършване на оценката на здравните технологии ще се уредят с наредба на министъра на здравеопазването.

Тези промени целят да създадат механизми за оценяване на качеството на приложеното лечение с лекарствени продукти. Ще се даде възможност за оценяване на ефективността на лечението с лекарствени продукти, както и ще се спомогне за постигане на по – рационално разходване на средствата на НЗОК, базирано на медицински доказателства.

Създава се механизъм за договаряне на отстъпки при включване на лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък за лекарствени продукти, които увеличават разходите на НЗОК. Така ще се създаде по – добра прогнозируемост на разходите за тези лекарствени продукти. Лекарствените продукти, за които не са договорени отстъпки, няма да бъдат включвани в позитивния лекарствен списък.

Въвежда се процедура за периодично поддържане на реимбурсния статус на лекарствените продукти. По този начин Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти ще извършва периодична оценка на лекарствен продукт, включен в позитивния лекарствен списък, въз основа на доказателства за ефикасност, терапевтична ефективност, безопасност и анализ на фармако - икономически показатели.

С оглед създаване на ясни алгоритми за лекарствено лечение, се предлага в срок до 3 месеца от влизане в сила на закона медицинските научни дружества да представят проекти на фармако-терапевтични ръководства, включващи критерии за оценка на ефикасността на прилаганата терапия, както и препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти, които да бъдат разглеждани и одобрени от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

" }-->

Прикачени файлове

Доклад на министър Петър Москов до...
Проект на Закон за изменение и доп...

Коментари