Публикация

Проект за утвърждаване на медицински стандарт по акушерство и гинекология

Проектът (приложен файл) е изготвен с оглед извършената оценка на въздействието при прилагане Наредба № 12 от 21.07.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология“


Мотиви на министър Петър Москов към проект за утвърждаване на медицински стандарт по акушерство и гинекология

Проектът за утвърждаване на медицински стандарт по акушерство и гинекология е изготвен с оглед извършената оценка на въздействието при прилагане Наредба № 12 от 21.07.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология“, както и анализ на постъпилите писма и предложения от лечебни заведения, съсловната организация и др. Промените са извършени с оглед преодоляване на установените проблеми на утвърдените в практиката изисквания, в т.ч.:

- детайлизиране на видовете оперативни интервенции и местата, където могат да се извършват, с оглед транспонирането на тези изисквания в клиничните пътеки;

- прецизиране изискванията за изпълнение на профилирани области в специалността, изискващи допълнителна квалификация;

- промяна в изискванията към нивата на компетентност и обвързване с вида на извършваните дейности.

- съобразяване изискванията за извършване на дейности от Комплексните онкологични центрове/КОЦ/ с тяхната специфична функция, определена в Закона за лечебните заведения.

Измененията са направени с цел да се постигне качество и достъп до специализирана акушеро-гинекологична помощ на съответните нива – извънболнична, болнична помощ и онкологична помощ.

Измененията в стандарта допринасят за извършване на повече дейности в извънболничната помощ и за развитие на еднодневните дейности.

Чрез проекта се въвеждат изменения в медицинските стандарти по паразитология и инфекциозни болести с оглед допуснат технически пропуск в действащите медицински стандарти. Дава се възможност да се изпълняват дейности по паразитология в отделения по инфекциозни болести от трето ниво на компетентност в Специализизирани болници за активно лечение.

Правят се изменения и в общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево–челюстна, с оглед премахване на изискването за собствена микробиологична лаборатория в лечебното заведение като условие за извършване на дейност по тези специалности.

С проекта е направена промяна в медицинският стандарт по вирусология, в който се позволява извършване на дейности по вирусология и в микробиологични лаборатории при изисквания за качество на дейността. Това е в интерес на по-добрия достъп на населението и реализира икономии за лечебните заведения за разкриване на отделни отделения.

Изготвените промени не водят до необходимост от допълнителни бюджетни средства и имат за цел постигане на последователна фискална политика.

Тези промени не са въведени с правото на ЕС и нямат връзка с него.  

Пълният текст на проекта можете да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

Проект за утвърждаване на медицински стандарт по акушерство и гинекология

Коментари