Публикация

Проект на Наредба за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Към настоящия момент Министерството на здравеопазването отчита проблеми в обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.


Мотиви към проекта на Наредба за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Към настоящия момент Министерството на здравеопазването отчита проблеми в обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Затруднен е достъпът до специализация поради:

- забавяне започването на специализация, тъй като кандидатстване може да се осъществи само два пъти в годината на утвърден брой места;

- съществуващия към момента писмен анонимен конкурсен изпит – отчитат се случаи, когато утвърдени места за специализанти не могат да бъдат заети от кандидатите поради получени по-ниски оценки на конкурсния изпит.

Административният подход за определяне броя на местата за специализанти не дава желания резултат, свързан с ефективно планиране на необходимите специалисти. Значителен процент от местата, финансирани от държавата, остава незает – над 40 %, което показва неефективност на досегашния подход за централизирано определяне на броя на местата за специализанти.

Договорът за обучение не защитава в достатъчна степен правата на специализантите. Към настоящия момент, въпреки нормативната уредба, някои специализанти не получават дължимото им възнаграждение.

Отчита се неудовлетвореност сред специализантите, които следва да заплащат такса за обучението си (в общия случай 180лв./месец). Значителен брой специализанти кандидатстват на местата, финансирани от друг източник, без на практика да е налице юридическо или физическо лице, който реално да ги финансира. Това допълнително натоварва финансово специализантите.

Целта на проекта на нова наредба за придобиване на специалност в системата на здравеопазването е създаване на привлекателни условия за специализация и възможности за професионално развитие на медицинските специалисти в Република България.

Специализацията по клиничните специалности, при които се извършват лечебно-диагностична дейност и здравни грижи, ще се осъществява въз основа на сключен трудов договор на пълно работно време за срока на специализацията с лечебно заведение, акредитирано за обучение по съответната специалност, национален център по проблемите на общественото здраве или висше училище (база за обучение). Базите за обучение ще обявяват целогодишно, включително на интернет страниците си, свободните места за специализанти както обявяват останалите свободни работни места.

Назначаването на специализанти ще се извършва по реда на Кодекса на труда без приемен изпит. При назначаването на специализант висшето училище, с което базата има сключен договор, регистрира специализанта и издава книжка за специализация. Специализантът може да провежда теоретичното си обучение както във висшето училище, което го е регистрирало, така и в друго избрано от него висше училище. Практическото обучение се провежда в базата за обучение, а обучението по модули, които не могат да се провеждат в базата – в други акредитирани лечебни заведения или национални центрове.

Местата за специализанти по неклинични специалности се определят от висшите училища и националните центрове по проблемите на общественото здраве. Тези места се заемат след провеждане на конкурс по документи. Записването на класираните се извършва със заповед на ректора.

По този начин се облекчава достъпът до специализация, тъй като от една страна започването на специализация ще може да се извършва целогодишно, а от друга – отпада конкурсния изпит за зачисляване. Определянето на местата за специализанти от самите бази за обучение (децентрализирано) значително ще съкрати сроковете за започване на специализация и ще удовлетвори в по-пълна степен текущите реални потребности на базите за обучение от човешки ресурси.

Специализацията на трудов договор с база за обучение гарантира в най-пълна степен правата и задълженията на специализанта във връзка с обучението му за придобиване на специалност, включително получаване на адекватно трудово възнаграждение.

По време на специализацията се заплаща такса на висшите училища или националните центрове по проблемите на общественото здраве за провежданото теоретично обучение съобразно учебната програма и за практическото обучение по неклинични специалности. За местата, финансирани от държавата, тези такси ще се заплащат от бюджета на Министерството на здравеопазването. За практическото обучение по клинични специалности не се заплаща такса, тъй като то се осъществява въз основа на трудов договор. Посочените финансови условия са по-благоприятни от определените към момента в действащата нормативна уредба.

Министърът на здравеопазването ежегодно ще определя със заповед броя на местата за специализанти, финансирани от държавата, разпределени по специалности и по висши училища. При наличие на повече кандидати от броя на утвърдените места, финансирани от държавата, класирането ще се извършва съобразно средния успех от следването и от държавните изпити.

За специализантите, които се обучават по реда на Наредба № 34 от 29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването са предвидени две възможности:

1.да продължат обучението си при условията, при които са приети – в тези случаи не се прилагат разпоредбите на чл. 11а на Наредба № 34, предвиждащи работа в лечебно или здравно заведение, определено от министъра на здравеопазването за срока на обучение;

2.да сключат трудов договор на пълно работно време на длъжност за специализант с база за обучение в тримесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба. В тези случаи те прекратяват обучението си по реда на Наредба № 34 и продължават обучението си по реда на новата наредба.

Необходимите финансови средства за изпълнение на предвидените дейности по проекта на акта са предвидени в бюджета на Министерството на здравеопазването и са в рамките на средствата по тригодишната бюджетна прогноза.

В резултат на приемането на проекта на наредба се очаква повишаване удовлетвореността на специализантите от условията на обучение и създаване на възможности за професионално развитие на медицинските специалисти в страната ни.

Проектът на наредба е разработен в съответствие с изискванията на Директива 2005/36/ЕС относно признаването на професионални квалификации, касаещи обучението за придобиване на специалност.

Коментари