Публикация

Проект за изменение на Наредба № 12 за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина

Изготвянето на проекта на нормативния акт произтича от получено предложение от пациентски организации, според които въведеното ограничение за финансиране на лечението на българските граждани е дискриминационно


МОТИВИ към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 22.12.2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето

Изготвянето на проекта на нормативния акт произтича от получено предложение от пациентски организации, според които въведеното ограничение за финансиране на лечението на българските граждани е дискриминационно, тъй като в редица случаи при необходимост от трансплантация на бял дроб, комбинирана трансплантация на бял дроб и сърце и др., предоставените оферти значително надвишават този лимит, при който останалите необходими средства се набавят от пациентите, най – често чрез събиране на дарения. Това събиране на средства от пациентите удължава времето за осъществяване на необходимото лечение и затруднява на практика достъпа на българските граждани до своевременно лечение.

Във връзка с постъпилото предложение за отмяна на ограничението за финансиране до 180 000 лв. бе направен анализ на постъпилите заявления за финансиране на лечение в чужбина, касаещи предимно дейности по трансплантация на органи и стволови клетки, от които е видно, че една част от предоставените оферти за трансплантация надвишават определения годишен размер на средствата за лечение на пациенти в чужбина. Предвид законовите правомощия на Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ), в качеството си на компетентен орган да координира сътрудничеството между европейските организации за обмен на органи, компетентни органи на държавите – членки на Европейския съюз, ЕИП и Конфедерация Швейцария и на трети страни, държавни органи, научни организации и неправителствени организации в областта на трансплантациите, произтичаща от законодателството и европейските директиви, е предложено в проекта на нормативния акт, в случай, че лицето не е предоставило оферти, такива да бъдат изисквани от ИАТ. Изпълнителната агенция по трансплантация в качеството си на компетентен орган с установени контакти с компетентните органи на други държави е съдействала и към настоящия момент за предоставянето на такива оферти, в случаите когато трансплантацията не се осъществява от лечебни заведения на територията на страната, напр. белодробни, комбинирани трансплантации.

Изготвянето на проекта на нормативния акт ще предостави възможност да бъде осигурен достъп на нуждаещите се пациенти до трансплантации, които не могат да бъдат осъществени в лечебните заведения в страната. Също така представянето на две оферти ще подобри контрола на разходите на публичния ресурс, осигуряван за лечение на български граждани над 18-годишна възраст в чужбина.

Необходимите финансови средства за изпълнение на описаните дейности по проекта на акта са предвидени в бюджета на Министерството на здравеопазването и са в рамките на средствата по тригодишната бюджетна прогноза, поради което изготвеният проект на нормативния акт не е обвързан с допълнителни финансови средства за прилагането му.

Изготвеният проект няма връзка с правото на Европейския съюз. Пълният текст на проекта можете да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

Проект за изменение на Наредба № 1...

Коментари