Публикация

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2007 г. за трансплантациите

Наредба урежда възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването


МОТИВИ относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването

Изготвянето на проекта на нормативния акт произтича от взаимоотношения на Република България с държавите членки на Европейския съюз и трети страни при осъществяване на внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки, както и от постъпили предложения от Изпълнителната агенция по трансплантация, национални консултанти и научни дружества.

Чрез изискванията на Наредба № 8 от 08.05.2014г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки се дава възможност от държави членки на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария да бъде осъществен обмен на органи за трансплантация, при който органите се предоставят от или за лечебни заведения на територията на страната. При тези органи, които се предоставят в лечебните заведения на територията на страната за осъществяване на трансплантация на български граждани, включени в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация, се осъществява транспорт до Република България. Разходите за транспорта при обмен на органи до територията на страната, на лечебните заведения, в които е осъществена трансплантацията на органи се възстановяват в размер до 200 000 лв. годишно.

Чрез изготвения проект се дава възможност за възстановяване на разходите на лечебните заведения, осъществили дейности по трансплантация, включващи подготовка и на потенциален жив донор за трансплантация на органи.

Въвежда се годишен размер до 1 500 000 лв. за възстановяване на разходите на лечебните заведения за медицински изделия, необходими за извършване на имунологични изследвания. За периода 2007-2013г. медицинските изделия са осигурявани на основание приета с Решение № 24 от 20.06.2007г. на Министерски съвет „Национална програма за развитие на трансплантацията на стволови клетки в Република България 2007-2013г.“ През този период разходите за медицински изделия не са възстановявани по реда на Наредба № 29. След приключване на програмата, в проекта на нормативния акт е въведено изискване, разходите за медицински изделия за имунологични изследвания да се възстановяват до посочената сума.

Установено е, че средствата, които се възстановяват на лечебните заведения за извършени разходи при алогенна трансплантация на стволови клетки за експертиза, обработка, съхранение и транспортиране на тъкани и клетки в размер до 15 000 лв., в някои случаи не могат да възстановят реално направените разходи. В резултат на извършен анализ на всички предоставени фактури за осъществите разходи от лечебните заведения за транспортирането на тъкани и клетки, е предложено чрез изменението на нормативния акт описан в проекта да се даде възможност за възстановяване на разходи на лечебните заведения в размер до 30 000 лв. за случаите, когато клетките се осигуряват от друга държава.

Изготвянето на проекта на нормативния акт ще предостави възможност да бъдат възстановени направените разходи на лечебните заведения, свързани с дейностите по трансплантация, включително и при обмен на органи и клетки и внос на клетки. Проектът на наредбата дава възможност да бъдат възстановявани и направените от лечебните заведения разходи, свързани с ползването на медицински изделия при осъществяване на имунологични изследвания.

Необходимите финансови средства за изпълнение на описаните дейности по проекта на акта са предвидени в бюджета на Министерството на здравеопазването и са в рамките на средствата по тригодишната бюджетна прогноза, поради което изготвеният проект на нормативния акт не е обвързан с допълнителни финансови средства за прилагането му.

Изготвеният проект няма връзка с правото на Европейския съюз. Пълният текст на Наредбата вижте в прикачения файл. 

Прикачени файлове

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2007 г. за трансплантациите

Коментари