Публикация

​Сонографска оценка на съдовото засягане на бъбреците и каротидите при болни с подагра (РЕЗЮМЕ)

Целта е да определим въздействието на подаграта върху съдовете чрез измерването на ултрасонографски параметри. Резюмето е на доклад, представен на Националната конференция по нефрология 2014 в Хисаря


Ат. Кундурджиев1, Р. Ганчева2, Зл. Коларов2 и Т. Кундурджиев3

1Клиника по нефрология, УМБАЛ ,,Александровска” – София
2Клиника по ревматология, УМБАЛ ,,Св. Иван Рилски” – София
3Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт – София

Целта е да определим въздействието на подаграта върху съдовете чрез измерването на ултрасонографски параметри със самостоятелна предиктивна стойност за сърдечно-съдова болест.

В проучването са включени общо 117 пациенти, разделени в следните групи: здрави контроли – 37 души, 18 мъже и 19 жени, на средна възраст 47.65 ± 14.15 год.; болни с асимптомна хиперурикемия – 24-ма, от които 13 мъже и 11 жени, на средна възраст 56 ± 13,5 год.; болни с подагра без тофи – 36 души, 31 мъже и 5 жени, на средна възраст 55 ± 11.7 год. и с подагра с тофи – 20 болни, 19 мъже и 1 жена, на средна възраст 60 ± 10.5 г. Ултрасонграфските изследвания са проведени от един изследовател, незапознат с протокола на проучването. Изследванията са проведени с апарат ALOKA-SSD-4000 със следните характеристики: бъбречният резистивен индекс (RRI) е измерен на ниво интерлобарни артерии с 3.5MHz трансдюсер, работещ с pulse repetition frequency (PRF) 2.5MHz. 2. Резистивният индекс на общите каротидни артерии (CCARI) е измерен с 10 MHz линеарен трансдюсер, работещ с PRF 5MHz.

Между болните с асимптомна хиперурикемия, с подагра без тофи и тези с тофи не установихме сигнификантна разлика в серумното ниво на пикочната киселина. Между здравите контроли и трите групи болни открихме сигнификантна разлика в изследваните индекси със стойност на р < 0.001. При сравнението на средните стойности на RRI между асимптомната хиперурикемия и подагра без тофи не открихме сигнификантна разлика (p = 0.212). Не открихме сигнификантна разлика при сравнението на този показател между асимптомната хиперурикемия и подагра с тофи (p = 0.662). Болните с тофи в сравнение с тези без тофи са със сигнификантно по-висок RRI (mean ± SD, 0.69 ± 0.06 vs 0.65 ± 0.05, p = 0.013). При сравнението на CCARI между асимптомната хиперурикемия и подагра без тофи липсваше сигнификантна разлика (p = 0.656). При болните с тофи стойностите на ССАRI са сигнификантно по-високи в сравнение с болните с асимптомна хиперурикемия (mean ± SD, 0.74 ± 0.05 vs 0.69 ± 0.05, p = 0.003). При болни с подагра с тофи също са установени сигнификантно по-високи стойности на ССАRI в сравнение с тези без тофи (mean ± SD, 0.74 ± 0.05 vs 0.70 ± 0.05, p = 0.027).

Установихме, че при болните с тофи в сравнение с тези без тофи се отчитат сигнификантно по-високи стойности на RRI и CCARI. Липсата на разлика в средната стойност на RRI между асимптомната хиперурикемия и подаграта с тофи се обяснява с липсата на значима разлика в гломерулната филтрационна скорост между тези две групи. Предполагаме, че с прогресията на болестта прогресират предимно артеросклеротичният тип съдови промени.

Коментари