Публикация

Може ли понятието вулнерабилна хемодинамика да влезе в лексиката на нефролога (РЕЗЮМЕ)

Класическо е схващането под хемодинамика да се разбира връзката между сърдечния дебит и периферното съдово съпротивление. Резюмето е на доклад, представен на Националната конференция по нефрология 2014 в Хисаря


Ат. Кундурджиев

Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска” – София

Класическо е схващането под хемодинамика да се разбира връзката между сърдечния дебит и периферното съдово съпротивление. В този смисъл досега се считаше, че нейната оценка е преди всичко в обсега на кардиолога. Общоприето бе клиницистите да подценяват ролята на бъбреците в процеса на хемодинамичната регулация. Само преди 15-20 г. не можеха да се намерят ръководства, които да третират проблемите, свързани с лечението на сърдечната недостатъчност в условията на бъбречна недостатъчност, макар че от гледна точка на физиологията взаимоотношенията между сърцето и бъбреците в хемодинамичен аспект бе подробно разработено от Arthur Guyton. Анализът на научните изследвания през последните десетилетия показа редица неуспехи при хемодинамичното оценяване на пациенти с бъбречни заболявания и бъбречна недостатъчност. Стигна се до едно необичайно за научните среди откровение на водещи експерти от Националния институт „Бял дроб и сърце”, САЩ, за критичните пропуски в познанията за сърдечната недостатъчност в условията на бъбречна недостатъчност. Въведе се понятието кардиоренален синдром преди всичко като хемодинамичен проблем, но въпреки това в множеството консенсусни конференции и публикации акцентът отново пада върху повишения сърдечно-съдов риск при бъбречни заболяванния и бъбречна недостатъчност.

В контекста на проучванията на Guyton, според когото не може трайно да се повиши артериалното налягане, докато не се намесят факторите, повишаващи бъбречното съдово съпротивление, ние разглеждаме в хемодинамично отношение сърцето, бъбреците и големите съдове като единен комплекс, работещ по законите на затворена хидравлична система. В тази система бъбреците регулират и разпределят в реално време налягането и при тяхната увреда и недостатъчност то много по-лесно ще се предаде към системата с ниско налягане, а именно белодробното съдово русло. Като ключови параметри, характеризиращи цялата система в реално време, ние определяме сонографски едновременно бъбречното съдово съпротивление (резистивния индекс на бъбречните съдове), функцията на сърцето (налягането на лявокамерно пълнене) и съпротивлението на големите съдове (чрез техния сурогатен маркер – резистивния индекс на общите каротидни артерии). За нас пациенти с вулнерабилна хемодинамика са тези, при които има повишено бъбречносъдово съпротивление, повишено съпротивление на големите съдове и повишено налягане на лявокамерно пълнене. Те са с висок риск за развитие на белодробен оток при физически усилия, прием на повече течности и натриев хлорид. По този начин ние сравнително точно можем да определим хемодинамичния риск, дори и при пациенти в тежко състояние, и да вземем правилни диагностични и терапевтични решения.

" }-->

Коментари