Публикация

Връзка между нивата на сърдечните биомаркери и левокамерната хипертрофия при асимптомни пациенти на хрониохемодиализа (РЕЗЮМЕ)

Целта е да се изследват плазмените нива на високочувствителния тропонин Т, прекурсора на мозъчния натриуретичен пептид и високочувствителния С-реак­ти­вен протеин. Резюмето е на доклад, представен на Националната конференция по нефрология 2014 в Хисаря


Р. Койчева1, В. Чолаков2, Р. Илиев2 и В. Цонева3

1Отделение по нефрология, УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” – Стара Загора
2Отделение по хемодиализа, УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” – Стара Загора
3Отделение „Клинична лаборатория”, УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” – Стара Загора

Целта е да се изследват плазмените нива на високочувствителния тропонин Т (hs TnT), прекурсора на мозъчния натриуретичен пептид (NT-proBNP) и високочувствителния С-реак­ти­вен протеин (hs CRP) и тяхната връзка с левокамерната хипертрофия (ЛКХ) при пациенти на хемодиализа, без остър коронарен синдром или сърдечна недостатъчност.

Проследени са 48 пациенти, провеждащи хрониодиализно лечение трикратно седмично. Измервани са пре- и постдиализните нива на hs TnT, NT-proBNP и hs CRP. Болните са разпределени в две групи според ЕхоКГ данни за ЛКХ – гр. А – 40 пациенти (с ЛКХ) и гр. В – 8 пациенти (без ЛКХ).

В цялата група се установиха повишени предиализни нива и на трите биомаркера. Предиализните стойностите на NT-proBNP показват умерена корелация с hs TnT (r = 0,47) и слаба с hs CRP (r = 0,163). Подобна зависимост се наблюдава и при постдиализните стойности на тези показатели, съответно спрямо hs TnT (r = 0,482) и hs CRP (r = 0,19). Налице е много силна положителна корелация между пре- и постдиализните нива: за hs TnT (r = 0,966), за NT-proBNP (r = 0,918) и за hs CRP (r = 0,859) и статистическият анализ при двете групи болни е представен на база предиализни стойности. Установи се сигнификантна разлика в средните стойности на hs TnT при гр. А и гр. В (0,07 ± 0,01 спрямо 0,03 ± 0,01 ng/mL, p < 0,05) и на NT-proBNP (15 605,8 ± 2072,5 спрямо 2745,5 ± 533,55 pg/mL, р < 0,05). Не се намери сигнификантна разлика за hs CRP в двете групи. И двата сърдечни биомаркера показват отрицателна корелация с EF%.

Получените резултати посочват положителната корелация на изследваните сърдечни био­маркери с ЛКХ при асимптомни пациенти, провеждащи хемодиализно лечение.

Коментари