Публикация

МУ-Плевен със спешни мерки за запазване на преподавателските си кадри

Ръководството на Медицински университет – Плевен провежда разяснителна кампания във връзка с приложението на Закона за развитие на академичния състав в Р България


Ръководството на Медицински университет – Плевен провежда разяснителна кампания във връзка с приложението на Закона за развитие на академичния състав в Р България с цел запазване на правата на своите преподавателски кадри – главни асистенти и асистенти. Това съобщиха от висшето учебно заведение. По силата на новия Закон за развитие на академичния състав, валиден от януари 2011 г., лицата, заемащи длъжността „главен асистент” я запазват при условие, че в срок от 4 години придобият образователна и научна степен „доктор”. Ако това условие на закона не бъде изпълнено, тези лица следва да бъдат преназначени на длъжността „асистент” на срочен договор до придобиване на степента „доктор” в рамките на период до 4 години. Предвиденият по закон срок до 4 години за придобиване на степен „доктор” от страна на главните асистенти на висшето училище изтича в началото на новата година – на 11.01.2015 г., което принуди Ръководството да предприеме непопулярни мерки спрямо академичния състав. Организираха се поредица от срещи-дискусии с главните асистенти и ръководителите на съответните катедри, на които бе разяснено, че преподавателите следва да бъдат преназначени на длъжността „асистент”, уточняват от университета. Договорът ще бъде за срок до 4 години, през които те ще имат време да защитят степен „доктор” и да заемат законосъобразно длъжностите „главен асистент” или „доцент”. Новият договор, който ще подпишат всички главни асистенти запазва техните възнаграждения в същия размер, както и всичките им права и пълномощия на преподаватели на висшето училище. МУ-Плевен е последното от медицинските висши училища в страната, което предприе тези непопулярни мерки, произтичащи от Закона за развитие на академичния състав в Р България. Броят на засегнатите преподаватели – главни асистенти във висшето училище е най-нисък в сравнение с другите медицински университети в София, Пловдив и Варна.

Приложението на закона засяга 87 главни асистенти на университета, които ще преминат временно на длъжността „асистент” до придобиване на степента „доктор” и законово възвръщане на по-високата си академична длъжност. Ръководството изчака последния момент за въвеждане на законовите мерки, тъй като се надяваше и подкрепяше предложението законът за развитие на академичния състав да се промени в посока удължаване на гратисния период за придобиване на необходимата образователна и научна степен „доктор” за заемане на длъжността „главен асистент”. Ръководството на МУ-Плевен е заинтересовано да задържи и стимулира академичното развитие на своите кадри, поради нуждата си от изградени преподаватели с натрупан опит, които да преподават на нарастващия брой български и чуждестранни студенти. През февруари 2015 г. висшето училище ще посрещне нов голям прием от 170 чуждестранни студенти, записани да изучават медицина в англоезичен курс на обучение – над 100 от тях са граждани на Великобритания.

Коментари