Публикация

Проблеми на ранната диагностика на професионалните заболявания

Лекарите трудно разпознават професионалните увреждания, пациентите не желаят да свързват здравословните си проблеми с работата си поради страх от съкращения


Автори: Т. Кунева, Д. Меджидиева, Зл. Стойнева, Д. Апостолова

Резюме

Въпреки своята значимост професионалните болести са с ниска разкриваемост.

Цел на настоящото проучванее да се направи анализ на дейността и оценка на ефективността на проект по фонд ”Условия на труд” на МТСП насочен към повишаване разкриваемостта на професионално обусловените болести, подобряване ранната диагностика на професионалните и общи заболявания при работещи в условията на неблагоприятни фактори на работната среда.

В Клиниката по професионални заболявания през 2013г са хоспитализирани 346 лица със съмнение за професионални заболявания. Най –висок е относителният дял на изследваните за професионален слухов неврит 24,8 %; следвани от диагностицираните с гранична пневмокониоза –18,5 %; с вегетативна полиневропатия 11,3% и периферни невропатии 10,1 %. Болните с новооткрити професионални заболявания са 12 %. Динамично проследени с прогресиране на професионалното заболяване са 52%, а с обратно развитие и излекувани са 9,53 % от болните. Болести с комплексна или смесена етиология са установени при 8 %. Професионалният характер на заболяванията е отхвърлен при 7,2 % от изследваните.

Ключови думи: професионални болести, диагностика, заболеваемост

Професионална болест е заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма и е включено в Списъка на професионалните болести. [1,2].

В последните години професионалните болести са с ниска разкриваемост. Редица фактори са причина за това: недостатъчна информираност на лекарите да разпознават и обсервират професионални увреждания; нежелание на пациентите да свържат здравословните си проблеми със своята работа (поради страх да я загубят ), преструктуриране на индустрията, незавъшила здравна реформа (структурни промени в здравната мрежа, закриване на профпатологичните кабинети, липса на клинични пътеки за диагностика и лечение на професионални болести).

В структурата на МТСП функционира Фонд "Условия на труд", чиято стратегия е повишаване на качеството на работните места, разработване на проекти и програми, свързани с безопасността и здравето при работа, подобряване на условията на труд, намаляване на професионалните и здравните рискове на работното място, превенция на професионалните болести.[3]

Цел на настоящото проучванее да се направи анализ на дейността и оценка на ефективността на проект по фонд ”Условия на труд” на МТСП насочен към повишаване разкриваемостта на професионално обусловените болести, подобряване ранната диагностика на професионалните и общи заболявания при работещи в условията на неблагоприятни фактори на работната среда.

През периода 01.08.2013 - 01.11.2013г. в Клиниката по професионални заболявания (КПЗ) при УМБАЛ ”Св. Ив. Рилски” са хоспитализирани 346 лица по 16 нозологични единици, посочени в Наредба №8 /2007 г.[4]. Най –висок е относителният дял на изследваните за професионален слухов неврит 24,8 %; следвани от диагностицираните с гранична пневмокониоза –18,5 %; с вегетативна полиневропатия 11,3% и периферни невропатии 10,1 %. (табл.1).

Табл. 1 Разпределение на хоспитализираните пациенти

Групи болести брой %
1 Диагностика на силикоза, силикатоза и усложнения 27 7,8
2 Диагностика на професионален хроничен бронхит 7 2,0
3 Диагностика на професионална бронхиална астма 2 0,6
4 Диагностика на азбестоза, смесена пневмокониоза 6 1,7
5 Диагностика на гранична пневмокониоза (Контрола Z и L) 64 18,5
6 Диагностика на пневмокониози от метален прах и проф. пневмонит 13 3,75
7 Диагностика на азбестов белодробен карцином и мезотелиом 2 0,6
8 Диагностика на професионална токсична белодробна фиброза от химични агенти 24 6,9
9 Диагностика на отравяне от метали и съединенията им 5 1,4
10 Диагностика на отравяне от органични разтворители 7 2,0
11 Диагностика на професионален ринит и ринофарингит 9 2,6
12 Диагностика на професионален слухов неврит 86 24,8
13 Диагностика на професионален ларингит 14 4,0
14 Диагностика на проф. увреждане на автоном. нервна система или вибрационна болест 39 11,3
15 Диагностика на професионални периферни невропатии 35 10,1
16 Диагностика на проф. болести на мускулно – скелетната система 6 1,73
Общо 346 100

В Отделението по професионални белодробни болести са преминали 157 болни, от които 7,64 % са новоткрити случаи с изпратени бързи известия до НОИ за започване на процедура за признаване на професионален характер на заболяването. При 73,24 % се налага динамично проследяване поради очаквано прогресиране на професионална болест. В тази група са 64 от лицата с предклиничните състояние Контрола Z и L, при които се очаква развитие на късна силикоза. Динамичното проследяване на пневмокониозите /силикоза, азбестоза, пневмокониоза на заварчици, токсична пневмофиброза / е необходимо поради неотменната прогресия на белодробната фиброза. [ 5,6]. Динамично проследяване на неспецифичните професионални белодробни болести (бронхиална астма, хрон. бронхит, бисиноза и др ) е наложително, поради очаквана прогресия в клиничната картина, възможни усложнения на болестта с фиброза, емфизем, бронхиектазии, развитие на дихателна и сърдечна недостатъчност, поява на белодробно сърце. [5]

Със силикоза са 27 болни (17,19 % ), от които новооткрити са 5 лица, 21 лица са приети поради очаквано прогресиране на болестта и един е с отхвърлен професионален характер (табл. 2).

С новооткрит професионален хроничен бронхит е един работник, двама са оставени за динамично проследяване, а при 4 болни е установена смесена етиология на бронхита. Със смесена етиология на бронхиална астма - съчетано синергично действие на професионални и битови фактори (пушене, пневмонии, синуити) са 1,27 % от хоспитализираните.

При един работник, с продължителна азбестова експозиция в каучуково производство бе диагностициран белодробен карцином (КТ на белите дробове, хистологично верифициран с фибробронхоскопия), започна процедура по признаване на азбестов белодробен карцином и се насочи за оперативна интервенция.

Интерес представлява и казуса на пенсионер, приет за динамично проследяване и късни ефекти във връзка с работата му като зидар на горещ ремонт (азбестова експозиция). При настоящата хоспитализация на фона на диагностицирана преди години Пневмокониоза на пещероремонтчици се диагностицира и карцином, което също наложи насочване за хирургическа интервенция и обсъждане в ТЕЛК професионалният карактер предвид канцерогенното действие на азбеста.

Със съмнение за хронични професионални интоксикации в КПЗ са хоспитализирани 12 работници, при които са проведени пълни клинични изследвания и антидотна терапия. При 3 експонирани на метали и органични разтворители се прие диагнозата Професионални интоксикации.

Предвид очаквано прогресиране и възможни късни ефекти след прекарана в миналото интоксикация с канцерогенни и кумулативни агенти (кадмий, хром, арсен, бензен) бяха проследени динамично 23 души. При 9 от тях (40%) персистират отделни симптоми на интоксикация и данни за повишена метална абсорбция и екскреция. При петима хоспитализирани се установи задълбочаване на установената патология поради допълнително влияние на заболявания от общ характер (метаболитни, съдови, дегенеративни).

Табл.2. Разпределение на хоспитализираните в зависимост от поставените диагнози

Диагноза Професионални болести отхвърлен

проф. х-р

смесена етиология Общо
новооткрити Динам ика
прогресия регресия
Силикоза, силикатоза 5 21 - 1 - 27
Проф. хроничен бронхит 1 2 - - 4 7
Проф. бронхиална астма - - - - 2 2
Азбестоза - 5 - 1 - 6
Гр. пневмокониоза - 64 - - - 64
Пневмокониози от метал 2 10 - - 1 13
Азбестов белодробен Са 2 - - - - 2
Токс. пневмофиброза от хим. агенти 1 11 - 9 3 24
Отравяне от метали и съед. им 1 1 - 3 - 5
Отравяне от орг. разтворители - 1 1 - 5 7
Проф. ринит и ринофарингит 0 4 - - 5 9
Професионален слухов неврит 13 53 6 - 14 86
Професионален ларингит - 2 6 1 5 14
Проф. увреждане на АНС 10 7 13 1 1 32
Проф. периферни невропатии 2 17 4 8 7 38
Проф. болести на МСС 4 2 3 1 0 10
Общо 41 200 33 25 47 346
% 11,9 57,8 9,5 7,2 13,6 100

През УНГ отделение са преминали 109 болни, от които за диагностициране на професионален слухов неврит 86 души, на професионален ринит и ринофарингит - 9 души; на професионален ларингит – 14 души. Най-голяма е групата на работниците с начален слухов неврит – 34 лица, изискващи динамично проследяване и насочени за трудоустрояване на работа без наднормен шум. Новооткрит двустранен слухов неврит е приет при 13 работника, при един е отхвърлен професионален характер на заболяването. При 14 работници е приета смесена етиология на слуховия неврит (експозиция на наднормен шум, вибрации, токсико-химични въздействия и възпалителни заболявания на ушите).

При пациентите с диагноза Хроничен ринит и ринофарингит (5 работника) се наблюдава предимно смесена етиология, съчетаваща неблагоприятното въздействие на професионалните фактори на работната среда и наслоени поствъзпалителни и алергични промени от страна на ГДП

Новооткрити професионални заболявания на нервната и/или на мускулно-скелетната системасе установиха в 20 % от хоспитализираните 80 болни. С професионални увреждания на автономната нервна система и с вибрационна болест от локално или общо вибровъздействие са 10 души, 2 души са с професионални заболявания на периферната нервна система и 4 души - с болести на мускулно-скелетната система. При 26 души (32.50%) се препоръча динамично проследяване за отчитане на елиминационен тест или поради очаквано прогресиране на заболяването. От оставените за динамично наблюдение 7 работници са със съмнение за професионално увреждане на автономната нервна система или с вибрационна болест; 17 са със суспектни професионални париферни невропатии (радикулопатия, полирадикулопатия, мононевропатия) и 2 – със заболяване на мускулно-скелетната система. При 36 души от хоспитализираните са диагностицирани повече от едно заболявания, често като съчетание на взаимно обуславящи се или свързани увреждания с възможна професионална генеза или вероятна обусловеност от рисковите фактори на изпълнявания труд.

Обобщеният анализът на постъпилите в КПЗ работници показа (табл.2), че най-голям брой работници са оставени за динамично проследяване с очаквана прогресия на заболяването – 57.8%. Новодиагностицираните професионални болести представляват 12% от общия брой хоспитализирани. Регресия се наблюдава при 9.5%, а професионалната генеза е отхвърлена при 7.2%. Смесена етиология на заболявания е установена при 13.5% от хоспитализираните.

Според досега публикувани данни от НОИ, водещи в структурата на професионалните болести у нас заемат периферно-нервните професионални болести, следвани от мускулно-скелетните заболявания на двигателния апарат, вибрационната болест, белодробните болести, намалението на слуха. Това съвпада с мнението на специалистите по профпатология и трудова медицина и се потвърждава от представените по-горе резултати. От общия брой хоспитализирани за диагностика в неврологично отделениепри 20 % са установени новооткрити професионални заболявания на нервната и/или на мускулно-скелетната система. В подкрепа на това становище са демографските показатели за страната, които свидетелстват за застаряване на нацията и оттам увеличаване на средната възраст на работещото население, при което на преден план излизат неврологичните увреждания и болестите на мускулно-скелетната система (МСС). Особено силно организма страда, когато върху естествените процеси на стареене се наслагва влиянието на неблагоприятни условия на труд, засягащи нервната и мускулноскелетната системи.

Утвърдената от законодателството процедура за потвърждаването или отхвърляне на професионалния характер на заболяването по документи отнема около 6 месеца. [1,8,9] В зависимост от оперативността на институциите, наличие на обжалване от някоя от страните тази процедура може да продължи до 2 години, което е твърде дълъг срок. [8,9] Официално публикуваните отчети и оперативните данни от НОИ за нивото и структурата на професионалните заболявания през периода 2008-20010 г вкл. показват, че през последните две години от този период на преден план излизат професионалните респираторни заболявания с относителен дял 52.6% за 2009 г. и 51.6% за 2010 г. Броят на регистрираните професионални заболявания за 2009 г са 116, а за 2010г -31. (10). Информацията за 2011 г и 2012 г все още не е публикувана и се бави поради въвеждането в информационната система на данните за всички открити досиета за професионални болести в ТП на НОИ и кодирането им в съответствие с изискванията на Статистическата система «Професионални болести».(10)

Следва логичният въпрос как данните и резултатите от работата на Клиниката по професионални болести по програмата на фонд»Условия на труд» се анализират и използват от ангажираните според законодателството с проблемите за запазване на здравето и работоспособността на работещото население организации. Това е предмет на следващ задълбочен анализ на условията на труд и дейността по превенция и промоция на здравето при работа.

Заключение

Финансирането на медицинските дейности за болнична диагностика на професионалните болести (при липса на възможности за диагностика по НЗОК) дава :

 • реална възможност за постигане на обективна и качествена диагностика на обсъжданите професионални болести;
 • повишава тяхната разкриваемост;
 • подобрява качеството на експертизата;
 • предпоставка е за по-обективна статистика на професионалните болести.
Използвани литературни източници:
 1. Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести. обн., дв, бр. 65/ 22.07.2008 г.
 2. Списък на професионалните болести - ПМС № 175/16.07.2008 г (обн., дв, бр. 66 от 25.07.2008 г.)
 3. Партньорство за здраве - програма на Фонд "Условия на труд"за 2013 г.http://fund.mlsp.government.bg/fund/f1.htm
 4. Наредба № 8 / 26.11.2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от Фонд "Условия на труд".обн. дв. бр.103/ 7 12. 2007
 5. Петрова Е. Ръководство по прахови професионални белодробни болести. Инвестпрес АД, София, 2004.
 6. Yu I.J. et al – Recovery from manual metal ars-stainless steel welding-fume exposure induced ling fibrosis in Sprague-Daawley rats Toxicol Lett 2003, 143(3), 247-59
 7. Правно основание на процедурата за признаване на ПБ - Кодекс за социално осигуряване (КСО) - чл. 56, чл. 59 и чл. 61 - 63; Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г

8.Наредба за медицинската експертиза (НМЕ).обн. дв. бр.36/14.05.2010

9.Процедура за признаване на професионалните болести. http://www.noi.bg/

forusers/procedures/169-procestrzpb/996-proctzpriznavane

 1. Статистика и анализи, НОИ - http://www.nssi.bg/aboutbg/st/statistic/305-tzpb/infoprob

Адрес за кореспонденция:

Medical University- Sofiaq Depatrment of occupational diseases

University hospital “St. Iv.Rilski”; bul “ Acad. Iv. Geshov” 15

Tanya Kuneva – tanjakuneva@abv.bg, +359 887 91 60 40

Daniela Medzhidieva - dmedjidieva@abv.bg +359 888308069Zlatka Stoyneva- zlatka_stoyneva@yahoo.com,

Diana Apostolova - dianaapostolova@abv.bg

Коментари