Публикация

Хемодиафилтрация – предимства на метода

В някои страни е изградена мрежа от диализни центрове, където се прилага предимно като заместващо лечение онлайн хемодиафилтрация


Доц. Ненчо Ненчев, дм - началник на Отделение по диализа в УМБАЛ "Св. Иван Рилски"

Стремежът към подобряване качеството на провежданото диализно лечение и намаляванена сърдечно-съдовата заболеваемост води до навлизане в практиката на хемодиафилтрацията и нейната съвременна разновидност онлайн хемодиафилтрация. През последната десетилетие е натрупан голям опит в тази насока. Броят на публикациите, третиращи въпросите на хемодиафилтрацията, нейните разновидности и техники, нарастна неимоверно – над 1580 публикации при едно търсене за последните 5 години. В някои страни е изградена мрежа от диализни центрове, където се прилага предимно като заместващо лечение онлайн хемодиафилтрация.

При използване то на тази методика, обединяваща физико-химичните принципи на дифузия и конвекция при отстраняването на уремичната интоксикация, се очертаха редица предимства. По-добър е контролът в очистването на „малките“ молекули на уреята и креатинина, калциево-фосфорното произведение е по-благоприятно и по-добро е очистването на високомолекулните β-2-микроглобулин. (Урея – 60 Д, фосфор – 96 Д, креатинин – 113 Д, витамин В12 – 1355 Д, инулин 5200 Д).Контролът върху очистването на различните молекули не е свързан само с размерите на порите на диализната мембрана. Например при лоуфлукс диализаторите, големината на порите на мембраната позволяват преминавене на молекули до 10 000 Д, а при хайфлукс до 66 000 Д. На практика това не се реализира при конвенционалната хемодиализа /проста дифузия/, а само при хемодиафилтрацията имаме преминаване на високомолекулни субстанции през диализната мембрана(хайфлукс). Причината е в самата физико-химията на процеса - конвектна дифузия “solvent drag” .

Ефектите на по-добра поносимост от пациентите също са известни. По-добър е хемодинамичният баланс по време на процедурата. Епизодите на хипотония и/или покачване на артериалното налягане са значително по-малко. Възможностите са ултрафилтрация и извличане на по-голям обем течности са по-високи.

Съществуват различни режими при прилагането на онлайн хемодиафилтрацията като заместващо лечение – само хемодиафилтрация, смесен с хемодиализа при различна честота и пр. Получените резултати, според различните автори и колективи, очертават редица стратегически преимущества на лечението с хемодиафилтрация :

1. Запазване на остатъчната бъбречна функция

  1. Хемодинамична стабилност по време на диализа
  2. Предпазване от развитието на диализна амилоидоза
  3. Протекция при развитието на МИА-синдром
  4. По-добър контрол над хиперфосфатемията.
  5. По-добър резултати при лечението на реналната анемия
  6. Контрол върху дислипидемията
  7. Намаляване на оксидативен стрес и хроничното възпаление

Хемодиафилтрацията е една известна методика от последните години. Тя има редица предимства пред конвенционалната хемодиализа и свое място в стратегията при цялостното заместващо лечение на пациенти с терминална бъбречна недостатъчност.

" }-->

Коментари