Публикация

НЗОК спира заплащането на RISPOLEPT oral solution 1mg/ml 30 ml x 1, с INN Risperidone и код НЗОК NF 372 в сила от 01.02.2015 г.

НЗОК Е ДАЛА УКАЗАНИЯ НА РЗОК ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕРАПИЯТА НА ПАЦИЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ЛЕКУВАТ С РИСПОЛЕПТ


В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е постъпило писмо от фирма Джонсън &Джонсън България ЕООД, съгласно което от Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък се изключва лекарствения продукт RISPOLEPT oral solution1mg/ml 30 ml x 1, с INN Risperidoneи код НЗОК NF 372. Във връзка с това НЗОК спира заплащането му в сила от 01.02.2015 г.

За да не бъде прекъснато лечението на пациентите, които получават този лекарствен продукт, НЗОК е уведомила Районните здравноосигурителни каси да извършат следното:

  • ØПри поредното месечно издаване на рецептурна бланка, личният лекар да насочи здравноосигурените лица към лекуващия психиатър за предлагане на терапевтична алтернатива на RISPOLEPT oral solution1mg/ml 30 ml x 1, съобразно наличните в Приложение 1 на Позитивния Лекарствен Списъклекарствени продукти с INN Risperidone;
  • ØДа не се заверяват в РЗОК нови протоколи за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОКза RISPOLEPT oral solution1mg/ml 30 ml x 1с код НЗОК NF 372, а действащите протоколи за посочения лекарствен продуктда бъдат анулирани;
  • ØИздадените рецепти преди 01.02.2015г. да се използват в срока им на валидност до 15.02.2015 г.

Коментари