Публикация

ЗДРАВНИ ГРИЖИ- ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН БР. 1

Стр. 17


На 21 януари 2015 г. в МБАЛ Плевен - ВМА София, се проведе обучение на тема: „Организация на меди-цинската помощ при екстремни ситуации в Бълга-рия", с лектор подполковник д-р Николай Вълов, на-чалник на МБАЛ Плевен - ВМА . Обучението е орга-низирано от Василка Русева, организационен секре-тар на РК на БАПЗГ гр.Плевен.

С това мероприятие се постави началото и на новата 2015 г. за Продължаващо обучение в гр.Плевен. За Деня на родилната помощ на мило тържество по традиция бяха поздравени акушерките от лечебното заведение.

Zdravni_griji_1_2015.pdf

Коментари