Публикация

Алгоритъм за диагностициране на Симптоми от Долните Пикочни Пътища /СДПП/ при мъже над 50 години /задължителни изследвания/

Симптомите от долните пикочни пътища се най-честата причина за консултация с уролог от мъже над 55-60 години. Простатната жлеза е основна причина за появата на тези симптоми.


Причини:

При пациенти с някои от тези симптоми задължително следва да се направи:

1. Пациента попълва Международен Простатен Симптоматичен Индекс -МПСИ /International Prostate Symptom Score – IPSS/. Това е въпросник включващ 7 въпроси за тежестта на симптомите от долните пикочни пътища и един въпрос за качеството на живот /Quality of Life, QoL / на пациента по отношение на тези симптоми.

2. Дигитално Ректално Изследване на простатната жлеза, ДРИзадължително изследване. Не е заменено от т.н. туморен маркер на простатата /tоtal PSA/. Двете изследвания се допълват и не се изключват взаимно.

3. Ултразвукова диагностика на пикочоотделителната система – УЗД на ПОС

3.1 УЗД /ехография/ на простатна жлеза – трансабдоминална или трансректална ехография. 

Измерва се:

  • Обем на простатната жлеза /1cm3 ≈ 1ml ≈ 1грам/
  • Обем на транзиторна зона на простатна жлеза – може да бъде изследвана само с трансректална ехография. Тази зона на простатната жлеза основно увеличава обема си при т.н. Доброкачествена Простатна Хиперплазия /ДПХ/ и е основна причина за симптомите на долните пикочни пътища при ДПХ.

  • Интравезикална проминенция – увеличаване на обема на простатната жлеза към пикочния мехур 

  • Среден дял на простатната жлеза – среден дял проминиращ към пикочен мехур

3.2 УЗД на пикочен мехур. Прави се при пълен пикочен мехур.

Могат да бъдат диагностицирани:

  • Дивертикул/и на пикочен мехур – абсолютно показание за оперативно лечение на простатната жлеза, ако тя е причина за образуването му/им.
  • Конкремент/и на пикочен мехур - абсолютно показание за оперативно лечение на простатната жлеза, ако тя е причина за образуването му/им.

  • Дебелина на задна мехурна стена
  • Тумори на пикочен мехур като причина за симптоми от долните пикочни пътища

3.3 УЗД на бъбреци –наличие или не на уростаза /задръжане/ на урина в бъбреците. Установяване на двустранна уростаза е абсолютно показание за оперативно лечение на простатната жлеза, ако тя е причина за задръжането на урина.

4. Лабораторни изследвания

  • Простатен специфичен антиген (общ и своободен, total PSA, free PSA, ratio)
  • Общо Химическо Изследване /ОХИ/на урината или евентуално урокултура

Забележка: Простатния специфичен антиген не трябва да се изследва по-рано от 5 дена след извършване на дигитално ректално изследване на простатната жлеза.

5.Урофлоуметрия – скринингово, обективно, функционално изследване на долните пикочни пътища което показва силата на струята при уриниране.

Основен показател при това изследване е т.н. Максимален Уринен Дебит (МУД), /Maximum flow rate/ който се измерва в милилитри за секунда (мл/сек). Този показател е възрастово и полово зависим. Нормална стойност за МУД при мъже се приема > 15мл/сек.

Прикачени файлове

IPSS.doc
Урофлоуметрия на пациент с ДПХ с нормална графика и нормални стойности на МУД.pdf
Урофлоуметрия на пациент с ДПХ с намалени стойности на МУД.pdf

Коментари