Публикация

БГФармА представи идеите си за промени в лекарственото законодателство през 2015 г.

На среща със здравния министър д-р Петър Москов бяха обсъдени въпроси, свързани с ценообразуването и реимбурсиране на лекарствата у нас


В края на миналата година УС на БГФармА проведе среща със здравния министър д-р Петър Москов, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с ценообразуването и реимбурсиране на лекарствата у нас, достъпа на пациентите до качествени и достъпни медикаменти, както и необходимостта от нормативни промени, които да позволят повече на брой пациенти да бъдат лекувани с наличния финансов ресурс на НЗОК.

Представителите на БГФармА отбелязаха, че съществува обективна необходимост от разделяне на модела на ценообразуване и рефериране за лекарствата под патент и за тези медикаменти, които са излезли от патентна защита, като ценообразуването на последните да се извършава въз основа на Притежател на разрешението за употреба (ПРУ) в референтните държави. Освен това по подобие на европейската практика би следвало да съществува възможност за лекарствените продукти с отпаднал патент да възстановяват предишни нива на цените при рефериране, когато това се случва в референтните държави.

Комбинациите от базови терапии във всеки INN на основата на генерични аналози за социално-значимите заболявания като артериална хипертония, ИБС, мозъчносъдова болест, диабет и др. трябва да се реимбурсират на 100%, а всички други медикаменти в тези INN групи да се реимбурсират до нивото на съответната базова терапии.

За да бъдат осигурени икономии за бюджета на НЗОК би следвало да се осигури бързо включването на нови показания на генерични медикаменти, в който INN НЗОК вече заплаща за референтния оригинален продукт, както и генеричните и биоподобните медикаменти да не бъдат обект на HTA. Щом една молекула (INN) присъства в ПЛС не е необходимо извършване на фармако-икономическа оценка на всеки следващ лекарствен продукт със същия INN.

В този дух, свързан с необходимостта от постигане на икономии е и предложението на БГФармА включването на нови пациенти на биологично лечение да става чрез използване на биоподобни лекарствени продукти, което да залегне в Националния рамков договор. Също така според асоциацията ще бъде от полза у нас да се въведе френския модел за предписване на генерични медикаменти, т.е. във всеки INN, използван за лечение на социалнозначими заболявания, определен процент от предписаните лекарства задължително да са генерични, Освен това лекарите трябва да бъдат нормативно задължени да информират пациентите за икономически изгодни лекарствени терапии с генерични медикаменти.

Не на последно място БГФармА смята, че на НЗОК следва да се вмени задължение за осигуряване на публична отчетност чрез публикуване на периодична информация за разходите за лекарства по INN на електронния сайт на институцията. НЗОК е публична институции, чийто бюджет се формира със средства, събирани от българските граждани, в този смисъл е абсолютно резонно обществото да знае за какво и как НЗОК разходва бюджета си.

Коментари