Публикация

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” И „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“

Факултет „Обществено здраве” стартира прием на документи на кандидат-студенти за следните специалности: „Управление на здравните грижи” – ОКС „бакалавър” и „магистър” „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – ОКС „магистър“


Факултет „Обществено здраве” стартира прием на документи на кандидат-студенти за следните специалности:

„Управление на здравните грижи” – ОКС „бакалавър” и „магистър”

„Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – ОКС „магистър“

Обучението в бакалавърската и магистърските програми е задочно.
Документи се приемат до 17 юли 2015 г.

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА
ПО “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“

Условия за кандидатстване: завършен медицински колеж или полувисше медицинско образование
Прием: по държавна поръчка, задочна форма на обучение
Конкурсни изпити: писмен изпит (тест) и устен изпит по Социална медицина
Продължителност на обучение: 5 семестъра


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”
СЛЕД „БАКАЛАВЪР” ПО СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ

Условия за кандидатстване: Придобита ОКС “бакалавър” по “Управление на здравните грижи” и среден успех от дипломата не по-малък от “добър (4.00)”
Прием: по държавна поръчка, задочна форма на обучение
Конкурсен изпит: писмен изпит (тест) по Управление на здравните грижи
Продължителност на обучението: 2 семестъра


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” СЛЕД “БАКАЛАВЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”, „АКУШЕРКА”, „МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ”, „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА”, „СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ” ИЛИ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” И БАЗОВО ОБРАЗОВАНИЕ ПО „ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

Условия за кандидатстване: Придобита ОКС “бакалавър” по една от посочените специалности и среден успех от дипломата не по-малък от “добър (4.00)”
Прием: по държавна поръчка, задочна форма на обучение
Конкурсен изпит: писмен изпит (тест) по Социална медицина
Продължителност на обучението: 3 семестъра

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН
МЕНИДЖМЪНТ” СЛЕД ПРИДОБИТА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН
ПО ДРУГА СПЕЦИАЛНОСТ

Условия за кандидатстване: Придобита степен “магистър” по друга специалност със среден успех от дипломата не по-малък от “добър (4.00)”
Прием: платено обучение, задочна /дистанционна/ форма
Конкурсен изпит: устен изпит-интервю по Социална медицина
Срок на обучението: 3 семестъра

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – ДО 17 ЮЛИ 2015 Г.

Справки и информация:
МУ – Плевен, Факултет “Обществено здраве”,
Студентска канцелария - тел. 064 / 884 237,
www.mu-pleven.bg

Коментари