През 2014 г. БГФармА изготви множество становища за лекарствената политика
23.02.15
БГ ФармА
БГ ФармА
Организация
През 2014 г. БГФармА изготви множество становища за лекарствената политика

През 2014 г. БГФармА изготви множество становища за лекарствената политика

Асоциацията проведе няколко конференции и пресконференции в София и страната по актуални теми, свързани с нормативни промени във фармацевтичното законодателство, ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти

Изминалата 2014 г. беше доста активна за Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА). Асоциацията проведе няколко конференции и пресконференции в София и страната по актуални теми, свързани с нормативни промени във фармацевтичното законодателство, ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти и други въпроси от сферата на лекарствената политика у нас. Тези мероприятия протекоха при подчертан интерес от страна на здравните журналисти и бяха уважени от лекари и фармацевти от съсловните организации и академичните среди. 

Доста активна БГФармА беше и в контактите си с публичните здравни институции. Бяха изготвени и предоставени становища по редица важни въпроси на МЗ, КЗ, НЗОК и ИАЛ, а също и на МФ и МИ по проблеми, свързани с финансирането и производството на лекарства и по теми, насочени към правната и регулаторна рамка на фармацевтичния сектор. Усилията на асоциацията са насочени към създаване на по-благоприятна среда в България не само за развитие на лекарствено производство, но за пациентите, нуждаещи се от достъп до качествени и достъпни лекарствени терапии и за самата държава, разполагаща с ограничен ресурс за здравеопазване, чието разпределение следва да става така, че да могат да бъдат удовлетворени нуждите на максимален брой граждани.

Като един от най-значимите въпроси в лекарствената политика се очертава инициативата на иновативната индустрия да подпише с МЗ споразумение за контролиране на преразхода в НЗОК за лекарства. За съжаление на този етап БГФармА не разполага с никаква официална информация за тази инициатива. Подобно споразумение е познато от румънската практика, където около година след подписването се е стигнало до редица неблагоприятни резултати както за пациентите, така и за генеричната индустрия.

В допълнение трябва да се посочи, че генеричните медикаменти не са свързани по никакъв начин с дефицита в бюджета на НЗОК и че ръстът на разходите се дължи основно на иновативни лекарствени продукти в определени INN групи. Това означава, че основната страна, отговорна за поемане на ангажимент към държавата относно контролиране на разходите на НЗОК за лекарства са производителите на оригинални продукти.

Много съществен е и въпросът за въвеждане на нормативно задължение за НЗОК да предоставя ежемесечни публични отчети за разходите за медикаменти най-малко по INN групи. Такова изискване е необходимо да бъде включено и във въпросното споразумение за контролиране на преразхода в НЗОК, ако се пристъпи към неговото създаване.  

Мнения