Публикация

Намалена сърдечно-съдова и обща смъртност при пациенти със захарен диабет

Употребата на ацетил-салицилова киселина може да намали общата и сърдечно-съдовата смъртност, когато се използва като средство за първична профилактика при пациенти с диабет тип 2


Проведено е проучване с цел да се определи дали редовната употреба на ацетил-салицилова киселина (≥75 mg/дневно) е независимо свързана със сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) и общата смъртност при пациенти със захарен диабет тип 2 без анамнеза за ССЗ.

Наблюдавани са 651 (50.3% от всички участници в проучването) диабетици без ССЗ в началото от 1993 г до настъпването на смърт или до края на 2007 г, което представлява общо 7 537 пациенто-години (средно± SD 11.6 ± 2.9 години). За този период са наблюдавани 160 смъртни случая, 70 (43,8%) от които в резултат на ССЗ. Оказва се, че редовната употреба на ацетил-салицилова киселина в началото на проучването се оказва неазависим предсказващ фактор за намалена сърдечно-съдова и обща смъртност (HR 0.30 [95% CI 0.09–0.95] и 0.53 [0.28–0.98], съответно; р ≤ 0.044). В субгруповите анализи ацетил-салицилова киселинаът е независимо свързан с намалена обща смъртност при пациентите на възраст ≥65 и мъжете.

От тези резултати може да се заключи, че редовната употреба на ацетил-салициловата киселина може да намали общата и ССЗ смъртност, когато се използва като средство за първична профилактика при пациенти с диабет тип 2. Благоприятните ефекти на ацетил-салициловата киселинаа са най-изразени при пациентите над 65 години, и са по-изразени при мъжете. По тази прична може да се препоръча употребата на ацетил-салицилова киселина като първична профилактика при всички пациенти с изключение на най-ниско рисковите групи. 

Намаление на риска от инсулт при пациенти с периферна артериална болест

Анализ на няколко проучвания показва, че при пациенти с периферна артериална болест приложението на ацетил-салицилова киселина е свързано със статистически несигнификантно намаление на риска от комбинирани сърдечно-съдови инциденти (нефатален миокарден инфаркт, нефатален инсулт и сърдечно-съдова смърт), но намалява значимо риска от нефатален инсулт.

Въпреки че ацетил-салицилова киселина е ефективна по отношение превенцията на сърдечно-съдовите инциденти при пациенти със симптоматична коронарна болест на сърцето и мозъчно-съдова болест, ролята му при хора с периферна артериална болест (ПАБ) не е много изяснена. За да оценят ефекта на ацетил-салициловата киселина върху честотата на сърденчо-съдови инциденти при пациенти с ПАБ J. Berger и сътр. от Универсистета в Пенсилвания провеждат мета-анализ на наличините данни от рандомизирани контролирани проучвания с ацетил-салицилова киселина със или без дипиридамол, които докладават данни за сърдечно-съдови инциденти (нефатален миокарден инфаркт, нефатален инсулт и сърдечно-съдова смърт). Анализирани са общо 18 проучвания, включващи 5 269 пациенти, от които 2 823 са рандомизирани на ацетил-салицилова киселина (1 516 получават апирин като монотерапия) и 2 446 – на плацебо или контролна субстанция.

Учените установяват, че са настъпили общо 251 (8,9%) сърдечно-съдови инцидента при пациентите, получаващи ацетил-салицилова киселина в сравнение с 269 (11%) при контролите или общо 12% намаление на сърдечно-съдовите инциденти. Резултатите по отношение на връзката на терапията с ацетил-салицилова киселина и индивидуалните компоненти на сърдечно-съдовите инциденти показват, че честотата на нефаталния инсулт е значимо по-ниска (с 34%) в групата на ацетил-салицилова киселина в сравнение с плацебо-групата (честота 1,8% в сравнение с 3,1%).

 Намаление на смърността при пациенти с карциноми

Ниско-дозовата терапия с ацетил-салицилова киселина е широко възприета стратегия за превенция на сърдечно-съдови заболявания и свързаната с тях смъртност. Скрошен мета-анализ на 8 проучвания с приложение на ацетил-салицилова киселина в ниски и високи дози и дългосрочно проследяване показва значимо намаление на свързаната с карциноми смъртност. По тази причина авторите на друго проучване си поставят за цел да определят дали свързаната с карциноми смъртност се редуцира от ниски дози ацетил-салицилова киселина в по-краткосрочен план. За тази цел те провеждат търсене в 10 електронни бази данни, след което правят метаанализ на намерените клинични проучвания, оценяващи ежедневното приложенеи на ниски дози ацетил-салицилова киселина (75-325 mg), като екстрахират данните за не-ССЗ смъртност и свързаната с карциноми смъртност. Анализът потвърждава резултатите от предишните проучвания, че ацетил-салициловата киселинаът има протективен ефект по отношение на свързаната с карциноми смътрност. Този протективен ефект изглежда започва скори след началото на употребата (около 4 години). Тези резултати продчертават важната роля на ацетил-салицилова киселинаа в пртекцията от ракови забоялвания и трябва да бъдат използвани при оценката на необходимостта от терапия при ниско- и високо рискови пациенти.

Автор: д-р Юдит Гюнтер

Литература:

1. JAMA. May 13, 2009;301[18]:1909-1919

2. Diabetes Care, February 2010, vol. 33 no. 2 317-321

3. The American Journal of Medicine Volume 125, Issue 6 , Pages 560-567, June 2012 

" }-->

Коментари