Публикация

ЛАЙМСКА БОРЕЛИОЗА

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ И ПАЦИЕНТИТЕ


Уведомявам Ви, че в изпълнение на дейности, заложени в НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВЕКТОРНО-ПРЕДАВАНИ ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ХОРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014 – 2018 г., Министерството на здравеопазването предостави на отдел „МИ“,Д“НЗБ“при РЗИ-Плевен диагностични и потвърдителни/имуноблот/ тестове за Лаймска борелиоза / ELISA китове – IgM и IgG /.

От 09.03.2015 г. в отдел „МИ“,Д“НЗБ“ при РЗИ – Плевен се извършва БЕЗПЛАТНА серологична диагностика и потвърдителен/имуноблот/ тест за Лаймска борелиоза. Във връзка с правилната интерпретация на серологичната находка, серумните проби следва да се изпращат не по – рано от 20 /двадесет/ дни след началото на инфекцията и да се съпровождат с талон по приложения образец.

Образец на ИСКАНЕ ЗА СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ЛАЙМСКА БОРЕЛИОЗА, съпровождащ серумните проби, постъпващи в отдел „МИ“,Д“НЗБ“ при РЗИ – Плевен – ІV етаж.

Коментари