Публикация

Рак на дебелото черво и ректума - проблеми и предизвикателства

Въпреки че колоректалният карцином е сравнително рядко заболяване в развиващите се страни, то за развитите страни заболяването заема второ място по честота


Проф. Панайот Куртев дм - началник на Клиника по коремна и обща хирургия в СБАЛО-София

Преди повече от 30 години лечението на колоректалния рак беше изключително хирургично. Докато това важи в голяма степен за карцинома на колона, не така стои въпросът с лечението на рака на ректума. Често пъти тогава, а понякога и сега, оперативното лечение е екстирпация на ректума с постоянна колостома. Качеството на хирургичната техника се различаваше съществено спрямо различните хирурзи и резултатите бяха  непредсказуеми. Оттогава досега сме свидетели на коренно различно поведение, особено при рака на ректума, дължащо се на различни фактори. Важен момент за това ново поведение се оказаха голямата честота на локалните рецидиви и установяването в голяма степен на причините за тяхната поява. Рисковите фактори за рецидивите бяха установени посредством нови хистопатологични изследвания, както и посредством новите визуални методи. Компютърната томография, ендоректалната ехография, ядреномагнитния резонанс са адекватни методи за предвиждане на локал ните рецидиви в голям процент от случаите. Това позволи развититето на методи, участващи наравно с хирургията, като химиотерапия, лъчетерапия, химиолъчетерапия, прилагани преди, след и по време на оперативното лечение. По този начин стана възможно да се избегнат в голям процент от случаите ненужно големите мутилиращи оперативни интервенции, а с по-доброто познаване на пътищата на лимфния дренаж и запазване на функцията на органа, по-специално съхраняване на сфинктерната функция. Преломен момент за намаляване на процента на локалните рецидиви се оказаха блестящите проучвания на RJ Heald върху мезоректума и въвеждането на метода за мезоректална ексцизия в хирургичната практика. В последно време наравно със строгото спазване на онкологичните принципи се обръща все по-голямо внимание и на качеството на живот на болните.

В „Рак на дебелото черво и ректума - проблеми и предизвикателства" са представени най-новите виждания от гледна точка на епидемиология, генетика, профилактика и терапия на това заболяване. Успоредно с това са представени и методите на лечение и резултатите на Клиниката по обща и коремна хирургия, както и профилът на заболяването за цялата страна, взет от репрезентативна извадка.

Всяка година по света заболяват от колоректален рак около 1 милион и загиват 500 000 човека. Честотата на това заболяване варира в зависимост от изследваната страна. Въпреки че колоректалният карцином е сравнително рядко заболяване в развиващите се страни, то за развитите страни заболяването заема второ място по честота. Предполага се, че големите различия по честота на заболеваемост и смъртност в различните географски райони се дължат на факторите на заобикалящата среда и начина на живот. Проучванията върху миграционния процес, които сравняват индивиди, придвижващи се от страни с ниска заболеваемост към страни с висока, потвърждават влиянието на факторите на заобикалящата среда и начина на живот за развититето на колоректалния рак (КРР). Още повече се забелязва покачване на честотата на заболеваемост в страни където преди е била ниска, което също предполага намесата на начин на живот и факторите на околната среда в етиологията на колоректалния рак.

Книгата може да бъде намерена в библиотеката на СБАЛ по онкология в София.

Коментари