Публикация

Как онкоболните могат да получат степен на инвалидност

Правилната и компетентна оценка на работоспособността играе важна роля в осъществяване и на третичната профилактика на онкологичните заболявания.


Злокачествените заболявания представляват важен и винаги актуален социално значим проблем, поради което вниманието на обществото е приковано към всяка една дейност, свързана с тяхното лечение. Съвременните методи на диагностика и лечение доведоха до намаляване на смъртността и увеличаване на преживяемостта на тези болни. Високата заболяемост, намалената смъртност и повишената преживяемост водят до съществено повишаване онкологичната болестност. По данни на НРР в България към 2013 г. живеят над 350 000 души със злокачествени заболявания. Появата на такъв голям брой излекувани болни сред населението води след себе си много нови проблеми в обществото, един от които е адекватната трудова и социална реадаптация.

Тя се явява като заключителен етап в комплексната борба с онкологичните заболявания. Осъществява се от органите на медицинската експертиза и е неразделна част от диагностично-лечебната и профилактична дейност на лечебните заведения, специалистите в диагностично-консултативните центрове и общопрактикуващите лекари. Правилната и компетентна оценка на работоспособността играе важна роля в осъществяване и на третичната профилактика на онкологичните заболявания.
Преценката на лекаря за работоспособността на онкологично болния и резултатите от нея пораждат значителни личностно-психологически, социално-икономически и социално-политически последствия. Те засягат както индивида и семейството му, така и колегите му на работното място, а в крайна сметка и цялото общество. Медицинската експертиза на онкологично болните, като обществено явление, е сложна и динамична система от проблеми, която по своеобразен начин снема в себе си цялата социална структура и проблематика. Законът за здравето очертава основните елементи на правната уредба на медицинската експертиза на работоспособността, докато принципите и критериите, както и редът за нейното извършване са определени в Наредбата за медицинска експертиза от 2010 г. Експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващите лекари, лекарските консултативни комисии (ЛКК), териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), а експертизата на трайно намалената работоспособност или степен на увреждане се осъществява от само от ТЕЛК и НЕЛК.

КАКЪВ Е ПЪТЯТ НА ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИЯ ДО ТЕЛК?

Съгласно действащата нормативна уредба болните се разделят на две основни групи – хора в работоспособна възраст и такива в пенсионна възраст, които от своя страна се диференцират на работещи и неработещи (безработни). Всеки неработещ онкологично болен, независимо от възрастта, може да бъде представен на ТЕЛК само с издадено от личния лекар медицинско направление за ТЕЛК. То се изготвя въз основа на представена медицинска документация – епикриза или консултация от специалист, удостоверяващи заболяването и моментното състояние на болния.
Онкологично болните, които ползват отпуск за временна неработоспособност не могат да се явят на ТЕЛК по този начин. При тях ЛКК може да издава болнични листове до шест месеца непрекъснато, след което следва да бъдат представени на ТЕЛК с медицински протокол от лекарската консултативна комисия, издала последния болничен лист.
Така изготвените документи – медицинско направление или протокол се занасят в регионалната картотека за медицинска експертиза (за гр. София тя се намира на ул. Иларион Макариополски № 10). Там се подава заявление, в което се вписват точен адрес за кореспонденция, телефон за връзка, както и дали лицето работи и дали получава пенсия. След обработка на документацията се получава входящ номер, а преписката се изпраща на съответната ТЕЛК, която от своя страна уведомява лицето с писмо кога, къде и с какви допълнителни изследвания и консултации следва да се яви за преглед от ТЕЛК.
В цялата страна освидетелстването на онкологично болните се извършва от общи ТЕЛК.
Единствената в България специализирана ТЕЛК за онкологично болни е разкритата към СБАЛ по Онкология в град София. Всички работещи в нея са висококвалифицирани лекари в областта на онкологията с по две специалности, като задължително имат призната втора специалност по „Онкология”.
Тук се освидетелстват лица с онкологични заболявания с постоянна адресна регистрация от гр. София или с временна адресна регистрация, която трябва да е издадена най-малко три месеца преди подаване на документите, както и болни от страната, лежащи повече от 30 дни в стационар на столично лечебно заведение. Съзнавайки естеството и характера на онкологичните заболявания, персоналът на специализираната онкологична ТЕЛК се старае максималния законоустановен срок от три месеца от датата на подаване на документите в РКМЕ до явяването пред ТЕЛК да бъде сведен до един месец.

Още за работата на ТЕЛК с онкоболни четете тук.

Коментари