Публикация

Проект на консенсус за медицинско поведение при небременни жени с миома

Проектът за консенсусна декларация бе разгледан на XVIII Национална гинекологична конференция


Проектът за консенсусна декларация бе разгледан на XVIII Национална гинекологична конференция. Темата е МАТОЧНИ ЛЕЙОМИОМИ И ФИБРОЛЕЙОМИОМИ: МЕДИЦИНСКО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НЕБРЕМЕННИ ЖЕНИ. Принципно консенсусът бе подкрепен от участниците в конференцията, които обаче предложиха някои леки промени. Те ще бъдат обсъдени и след време ще бъде предложен окончателен вариант на консенсусната декларация. 

I. УВОД

Тази декларация съдържа констатации и препоръки.

Препоръките, изложени в Декларацията, се отнасят само до доброкачествени мезенхимни тумори с хистологичен строеж на лейомиома или фибролейомиома, чиято тъкан е в континуитет с маточното тяло и само с маточното тяло. По-нататък -в текста тези тумори ще бъдат наричани за краткост „маточни миоми".

Препоръките, изложени в Декларацията, не се ограничават в лечение. Те се отнасят до медицинско поведение. Медицинското поведение може да бъде активно (лечебни намеси) или изчаквателно (про­следяване).

Влиянието на бременността, раждането и пуерпериума върху маточните миоми, на маточните ми­оми върху бременността, раждането и пуерпериума, както и последствията от такова влияние не са обект на тази Декларация.

II. КОНСТАТАЦИИ

1. Маточните миоми се срещат често и са водеща причина за гинекологични операции.

По литературни данни кумуладашната честота на маточни миоми при жени от бялата раса е над 70 %. Пак по литературни данни маточните миоми заемат първо място като индикация за гинекрлогични опе­рации (с изключение на някои страни от азиатско-тихоокеанския регион, където кумулативната честота г на маточните миоми е около 20 %).

2.Маточните миоми са мултифокално заболяване.

Възникването на маточни миоми винаги е с характер на първична множественост. Развитието на от­делните тумори често е неравномерно|||създава впечатление за солитарен възел или малко на брой възли. Както отстраняването, така и обемната редукция на такива възли не представлява излекуване на миомната болест. При запазена матка на жени във фертилна възраст след различно дълъг интервал може да настъпи растеж на една или повече маточни миоми, които са били невидими по време на пред­хождащи медицински намеси (т. нар. миомни зачатъци).

3. Маточните миоми не са облигатен прекурсор на маточни саркоми, но маточни саркоми могат погрешно да бъдат преценени като маточни миоми.

Още през осемдесетте години на миналия век се постигна съгласие, че рискът от развитие на саркома в маточна миома е подобен на риска от развитие на саркома в интактен миометриум.

От друга страна, маточните саркоми (особено в ранните фази на развитието си) силно наподобяват маточни миоми. Диференциалната диагноза е трудна, дори невъзможна - както с клинично изследване, така и чрез образна диагностика.

Днес се приема, че между 0.3 и 0.6 % от случаите, диагностицирани като маточни миоми, всъщност представляват саркоми.

Пълният текст на проекта можете да видите в прикачения файл. 

Прикачени файлове

МАТОЧНИ ЛЕЙОМИОМИ И ФИБРОЛЕЙОМИОМИ: МЕДИЦИНСКО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НЕБРЕМЕННИ ЖЕНИ

Коментари