Публикация

Принципи на лечение с Чжен Цзю (акупунктура и мокса терапия) от гледна точка на теорията за деформациите на фракталните структури

Фракталната медицина - в основите на медицината на 21 век.


При човека съществуват редица явления и процеси, които са незадоволително обяснени от класическите медицински теории.

Фракталните Модели при Човека (ФМЧ)допълват съществуващите класически теории, като дава обяснение на явления като: Чжен Цзю (акупунктура и мокса) терапията, хомеопатия, ирисова диагностика, стареене, онтогенезата, заболяване, онкогенезата, регенерация, условя за здраве като състояние на динамично равновесие.

На основата на това получените резултати могат да послужат в 3 направления:

първо- създаване на новподход за обяснениена биологични, и физиологични процеси причовека

второ– на основата на 3-те принципа, изграждане на нови стратегии за диагностика и лечение

трето- определяне на мостовете между конвенционалната и източната медицина.

Същност, свойства на фракталите

Терминът “фрактал” е въведен от Benoit Mandelbrot и произхожда от латинската дума fraktus, което означава разбивам, раздробявам. Фракталите, като описание на геометрични фигури, притежават свойството на инвариантна повторяемост или себеподобие на фигурите по отношение на мащаба. Ако такива обекти се разгледат при различни мащаби, то постоянно се наблюдават едни и същи основни елементи.

Фракталите като фигури се наблюдават навсякъде във вселената.

Фракталивнеживата природа

Явления и структури, притежаващи фрактални свойства:вселената, мълнията, проникванетона флуиди в порьозни тела, облаци, пещери, брегова ивица, скалите.

Фрактали вживата природа

Листата, короната и кореновата система на дърветата, коралите, зебрата, кръвоносната и нервната система, белия дроб, лигавиците.

В съвременната биология и медицина съществуват редица явления,имащи неясен или спорен характер. Към тях можем да отнесем: стареене, вируси,тумори, регенерация, хомеопатични средства, ирисова диагноза, микросистеми, наличие на сходни клинични резултати при лечение с източна и конвенционална медицина.

Фрактали и междуйерархични трансформации

Съществува сходство между процесите на растеж и развитие на фракталите и тези на човешкото тяло. Човека като стохастична система.

Трансформация на вещество, енергия и информация

Изведена ерелация за връзката: Вещество = Енергия = Информация

Посочват се принципите на комплексното лечение и защо е необходимо да се въздейства с енергия, вещества и информация, каква е връзката между тях и приложението им в медицинската практика, обясняват се методи на джен цзю.

Солитони

Солито́ните са структурно устойчива единна вълна, разпространяваща се в нелинейна среда.

Солитоните имат поведение подобно на частици при взаимодействие на една с друга или при други смущения те не се разрушават, а остават в първоначалния си вид, съхранявайки своята структура непроменена. Това свойство може да се използва за предаване на информацияна големи разстояния без смущения.

За първи път понятието солитон е било въведено за описването на нелинейни вълни, взаимодействащи си като частици.

Солитоните са с различнаприрода: на повърхността на течности, йонозвукови и магнитнозвукови солитони в плазма, гравитационни солитони в слоести течности, солитони във вид на кратки светлинни импулси в активна среда на лазери, нервните импулси може да се разглеждат като поведение на солитони.

Целта на проучването е да се покажат аналогии в поведението на фракталните структури, подложени на различни деформации и медицинските проявления при човека.

Задачи:

Изследване на поведението на човека при идеални условия.

Деформации на фракталните структури при различни по природа и сила външни въздействия.

Изследване границите на болезтотворните въздействия и създаване на предвидими показатели за оценка на 3 ситуации: пълна самокорекция; частична самокорекция, различна от изходната; необратимо саморазрушавне.

Предмет на изследване са модели на различни фрактални структури, подложени на деформации, като аналогия на реално наблюдавани в природата физиологични и патологични състоянияна човека.

Резултатите, от опитите и наблюденията от гледна точка на фракталната хипотеза могат да бъдат коментирани като сблъсък на два противоположни алгоритъма:

1. Този на генетичния код, който отразява стабилните тенденции на заложеното по наследство и който се оказва силата готова да противодейства на външните, патологични въздействия.

2. Променената в малкитемащабиструктуриотразява нов, придобит вторично, различен от генетично заложения алгоритъм.

Общ Концептуален Модел

На базата на направените наблюдения и резултатите от опитите съществуват редица аналогии при човекас фракталните структури, което ми дава основание да изведа следните основни принципи:

Първи принцип

Фрактализацията*на въздействията в структурите на човека, т. е. измененията в един от мащабите води до съответните изменения във всичкимащабина цялатафракталната структура. Предаването на измененията се извършва както в различните части на една размерност, така и в различните размерностите. Този процес е аналогичен със принципите на предаване на импулсите при Солитоните (Солитоните са структури при които провеждането на импулсите става без загуби – незатихващи вълни).Посочват се примери и аналогии от древните класически трактати по чжен цзю.

*Този термин се въвежда за първи път в публикацията.

Втори принцип

Затихванена деформациите нафракталитевъв времето, различните участъци на една мерност и различните мерности на пространството.Посочват се примери и аналогии от древните класически трактати по чжен цзю.

Трети принцип

Процесите на фрактализация и затихване става със различна скорост във времето,в пространствотоимащабите.Посочват се примери и аналогии от древните класически трактати по чжен цзю.

В практически план могат да се използват следните принципи:

1. Сила на въздейстията.Вреднитевъздейстия върху човека са увреждащи и напрупването им във времето води до множество макар и малки промени на фракталната структура в организма. Така се постига все по-нарастваща дезинтеграция - стареене. За“закаляване” на организма е необходимо да се въздейства слабо.

2. Време на въздействията.Ако настъпи вредно въздействие то води до нарушения, които се зъдълбочават с времето и навлизат в по-малки мащаби (хронифициране на заболяването). Колкото по-скоро започне лечебния процес толкова по-малко ще фрактализира дефекта.

3. Място на въздействията.Лечението на най-големите мащаби води до най-бърз ефект, при въздействие върхумикросистеми, чрез хомеопатия, билколечение се въздейства върху малките измерения и лечебния ефект трябва търпеливо да се изчака.

ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ И АНТИСТРЕС

На базата на опита и специално разработени програми се провеждат профилактично-лечебни програми за подмладяване и антистрес.

Коментари

Дима Димитрова
25 мар 2015 13:40

Аз не разбрах тази фрактализация за лечение на какво се препоръчва или на всичко . И как действа против стареене?