Публикация

Комбинирано приложение на бенфотиамин, цианкобаламин и пиридоксин в отоневрологията

Три клинични случаи, повлияни успешно от комбинираното приложение на витамини от групата В за лечение при заболявания в отонверлогията


Отоневрологичните заболявания възникват в резултат на изменения на УНГ - органите и нервните образувания, чиито периферни звена се намират в тези органи - обонятелен, вкусов, слухов и вестибуларен анализатор. Най-често срещани са заболяванията на вът- решното ухо, лабиринта, на слуховата, на вес- тибуларната част или и на двете части на слухово-вестибуларния анализатор. Такива често срещани заболявания са невритът на слухово-вестибуларния нерв, пресбиакузисът - възрастово намаление на слуха, шумът в ушите, световъртежът от периферен или ком- биниран произход, Мениеровата болест, лаби- ринтите, вестибулопатиите и др.

Въпросът за лечението на тези заболявания е комплексен, тъй като етиологичният подход трябва да бъде подкрепен от вазоактивни, ви- таминни, ноотропни препарати и общоукреп- ващи средства. Това се налага поради особеностите в кръвоснабдяването на вътреш- ното ухо. То се осъществява от артерия лаби- ринти, която е клон на предната малкомозъчна артерия, която пък излиза от базалната арте- рия, клон на артерия вертебралис. Характерно е, че лабиринтната артерия се разделя на три клончета, които завършват без анастомози. Освен това между артериалните съдове и рецепторните клетки няма пряк контакт, а по ди- фузионен път се осъществява хранителният транспорт и се поддържа йонното равновесие. Бенфотиаминът – мастноразтворимият де- риват на витамин В1, цианкобаламинът (вита- мин В12) и пиридоксинът (витамин В6) заедно с витамин А и витамин Е са неделима част от комплексната терапия на отоневроло- гичните заболявания. Предимствата на бенфо- тиамина пред другите водоразтворими перкурсори на витамин В1 са, че се резорбира от 3 до 5 пъти по-добре в еквивалентни коли- чества, освен това се преобразува по-бързо в активнодействащ метаболит и е по-резистен- тен към разрушаване от ензима тиаминаза. След орален прием дори на големи количества бенфотиамин не се наблюдават анафилак- тични реакции. Бенфотиаминът е без вкус и мирис. При приема му не се появява познатата неприятна телесна миризма, както се случва при приложението на водноразтворимия ви- тамин В1. Витамин В6 регулира разграждането на белтъчините, мазнините и въглехидратите. Неговото невротропно действие се използва при много лечебни курсове за предотвратя- ване на неврити. Екстрапирамидните сим- птоми се потискат от неговото въздействие върху мозъчния ствол.

Витамин В12 е незаменим за клетъчния обмен, за нормалното кръвообразуване и фун- кционирането на нервната система. Той ката- лизира биологичния синтез на нуклеиновите киселини, а с това и изграждането на нови клетъчни ядра. Освен това във висока дози- ровка витамин В12 проявява аналгетично, ан- тиалергично и стимулиращо кръвооросява- нето действие.

Коментари