Публикация

​Клиниката по обща и клинична патология ще въведе нов молекулярно-патологичен метод за рутинно изследване (ВИДЕО)

проф.д-р Светлана Христова, дмн - началник "Клиника по обща и клинична патология"


Клиниката по обща и клинична патология е основното звено към катедрата, в което се провежда обучение на студенти от 3-те факултета на Медицинския Университет, на лекари специализанти и лаборанти , по най-съвременните лабораторни техники и методи. Лекарите участват в различни научни проекти и имат висока научна продукция. Ежедневната работа е свързана с диагностичните изисквания на клиниките на Александровска болница и преди всичко на хирургичните клиники и изисква от персонала въвеждането на много нови диагностични методи за разпознаване на заболяванията и особено за диагностика на онкологичните заболявания.Звеното  първо в България въвежда  имунохистохимичната диагностика и хромогенна инситохибридизация от молекулярно патологичните методи и те се използват в ежедневната практика. Имунохистохимичен апарат за обработка на биопсиите - споделя проф. Христова - подобри качеството и намали риска за възможни грешки. Предстои въвеждане на нов молекулярно-патологичен метод за рутинно изследване, за първи път в България - флуоресцентна инситохибридизация в помощ на диагностика на пациенти с онкологични хематологични заболявания и рак на гърдата.

Коментари