Публикация

Здравеопазването - реалност и желания


Състоянието на българското здравеопазване неизбежно предизвиква полемики, критики, дори раздори.    

Въпреки че от многократно повтаряне формулата „да следваме добрите европейски практики” се превръща в клише, има съгласие, че това е  рецептата за болките на здравната ни система.  

 

Според европейските норми, като граждани на ЕС българите „имат право да очакват, че се полагат всички усилия за гарантиране на тяхната безопасност като потребители на здравни услуги”.

Всеобщият достъп до висококачествено здравно обслужване е основополагащ принцип.

 

Разминаването между желаното и реалното е проблем колкото на  институциите, толкова и на гражданската активност, която започва с добрата информираност. И с волята на гражданите да  отстояват правата си като пациенти.   

 

ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА

 

Всеки пациент, потърсил медицинска помощ има право:

 

1. Да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.

 

2. Да знае името на лекаря, който го лекува и името на медицинската сестра, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.

 

3. Да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването, както и за смисъла на необходимите изследвания и лечение.

 

4. Да приеме или да отхвърли предложените му изследвания и лечение. Да бъде информиран за възможните алтернативи за диагностика и лечение и да може свободно да избира между съществуващите възможности.

Пациентът може да упражни правото на отказ от предложеното лечение в рамките на действащите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните здравни последици от този отказ.

 

5. Да бъде своевременно изследван и лекуван чрез утвърдени  лечебни методи и средства, и използване на технически изправна апаратура. Съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение.

 

6. Да се гарантира тайната на заболяването му.

 

7. Да се ползва от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечение.

 

8. Да бъде запознат с разходите по лечението му.

 

9. На здравна просвета, която да включва информация за здравословния начин на живот, профилактичните методи и методите за ранното откриване на заболяванията. От съществено  значение е личната отговорност на пациента за собственото му  здраве.

 

10. Да бъде запознат със задълженията си като пациент.

 

11. Да прави оплаквания пред по-висши инстанции, когато правата му, посочени в тази харта, са нарушени.

 

Ако пациентът е в състояние, ограничаващо възможността му за разбиране на тази информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов попечител или законен представител.

 

 

 

 

Коментари