Публикация

Д-р Глинка Комитов предлага по-малко, но по-високи глоби за болниците

Предложението касае промени в Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (ЗИД на ЗЛЗ), внесено е до министър Петър Москов


УПРАВИТЕЛЯТ НА НЗОК ПРЕДЛАГА ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, СВЪРЗАНИ С РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ В СИСТЕМАТА НА НЗОК ЗА ПО-ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Във връзка с осъществяване на по-ефективен контрол и свързаната с това необходимост от разширяване на правомощията на длъжностните лица, извършващи контрол по изпълнение на договорите с лечебните заведения, както и с цел оптимизиране на разходваните средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), управителят на институцията – д-р Глинка Комитов, е предоставил на министъра на здравеопазването – д-р Петър Москов, предложение за изменения и допълнения към проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (ЗИД на ЗЛЗ).

Предложенията предвиждат редуциране на видовете нарушения, като останат само такива, които са свързани с отчитане на неизвършена медицинска дейност или такава, която се прилага без индикации и застрашава живота и здравето на пациентите. Във връзка с това се предлага размерът на санкциите да бъде значително увеличен.

Предлаганите промени засягат и статута на служителите в Централното управление (ЦУ) на НЗОК и районните здравноосигурителни каси. В момента 86% от работещите в ЦУ на НЗОК са в служебни правоотношения. С цел възстановяване на обществения характер на институцията и връщане на възможността и контролните органи от ЦУ на НЗОК да могат да извършват проверки, се предлага те, както и всички останали служители в системата на НЗОК, да преминат на трудови правоотношения.

Очакваният резултат от промените е постигне на ефективно управление и контрол при разходване на публичните средства от здравноосигурителни вноски.   

Коментари