Публикация

Оценка на ефикасността на хормонална таргетирана терапия за лечение на рак на гърдата чрез метода за броене на циркулиращи епителни туморни клетки

Прочуване доказва, че проследяването на циркулиращи епителни туморни клетки може да допринесе за оценка на ефикасността на терапията с хормон-блокиращи агенти. Авторите твърдят, че промяната в нивата на циркулиращите туморни клетки е най-ранният индикатор за резистентност към терапията.


Една от първите таргетирани терапии за лечение на рак се основава на хормон-блокиращи медикаменти и се прилага при тумори на женската и мъжката полова система. За съжаление, само една част от пациентите – тези, които са позитивни за таргетната молекула се повлияват добре от съответната хормонална терапия.

Голяма част от пациентките с рак на гърдата, особено тези над 50-годишна възраст страдат от тумори, които са рецептор-положителни и съответно хормоналната терапия при тях дава добри резултати, но след продължително и непрекъснато лечение. Въпреки това около 60 % от тези пациентки не се повлияват от приложението на хормоно-блокиращи медикаменти поради дефект в някои от ензимите, метаболизиращи лекарствата. Отговорът на тези пациентки в началото е добър, но с времето те показват резистентност към терапията.

В проучване с 5-годишна продължителност са изследвани 178 пациентки с рак на гърдата на хормонално лечение, след адювантна или неадювантна терапия. Целта на изследването е да се установи дали проследяването на циркулиращи епителни туморни клетки може да допринесе за оценка на ефикасността на терапията с хормон-блокиращи агенти. За анализа на циркулиращите туморни клетки е използвана методиката MAINTRAС®, която позволява да се идентифицират жизнените туморни клетки от периферната кръв в различните етапи на заболяването, както и техния отговор към терапията.

Резултатите от изследването показват, че увеличението в нивата на циркулиращите епителни туморни клетки над 10 пъти корелира най-добре с преживяемостта без рецидиви, в сравнение с другите анализирани фактори като възраст на пациентката, големина на тумора, експресия на рецептора и др. За пациентките с нарастващи нива на цикрулиращите туморни клетки е изчислен риск от рецидиви 5,5 пъти по-голям от тези без промяна в тези нива. Авторите твърдят, че промяната в нивата на циркулиращите туморни клетки е най-ранният индикатор за резистентност към терапията. Това е от изключителна важност тъй като още в началото на лечението, преди развитието на метастази, могат да се разграничат пациентите, за които то няма да има ефект.

Авторите предвиждат, че методът за мониторинг на циркулиращи туморни клетки може да се прилага и при андроген-зависими тумори за приспособяне на адювантната ендокринна терапия за нуждите на отделния пациент.

Коментари