Публикация

Изграждане на регистър на болните от захарен диабет в Република България

Работна група определена със заповед на Министъра на здравеопазването (01.10.2013 г.) предложи вида на данните, които са необходими за изграждане на регистър на болните от диабет в Република България, както и организацията и реда за попълване на регистъра.


На базата на досегашни наши изследвания и анализа на данните получени от НЗОК, предлагаме в регистъра да бъдат включени показатели, които да се извличат директно от амбулаторните листове отчитани пред НЗОК от всички общопрактикуващи лекари и специалисти.

Показатели, включени в регистъра

•Възраст

•Пол

•РЗОК – област

•Диагнози МКБ -10

•Усложнения

•Диспансеризация

•Тип на диабета

•Рискови фактори

•Бременности и раждания

•Давност на диабета – дата на установяване

•Компенсация – текст

•Ръст

•Тегло

•ИТМ

•Обиколка на талията

•Артериално налягане

•Кръвна захар - на гладно

•Кръвна захар – постпрандиално

•Гликиран хемоглобин

•Креатинин

•Холестерол

•HDL – холестерол

•Триглицериди

•Микроалбуминурия

•Протеинурия

•Лечение (АТС)

•Болничен престой

•Обучение на пациента

При анализа на данните се установи, че абсолютно всички показатели могат да бъдат извлечени от текстовите полета на отчетените амбулаторни листове в XML формат.

За болните, които не се прегледани от лекари, работещи с НЗОК предлагаме да се осигури възможност за саморегистрация или регистрация от лекуващия ги лекар при тяхно съгласие, която да се извършва с помощта на WEB базиран интерфейс (обсъден от работната група) и да включва ограничен брой показатели:

•Възраст

•Пол

•Диагнози

•Тип на диабета

•Давност на диабета – дата на установяване

•Компенсация – текст

•Ръст

•Тегло

•ИТМ

•Обиколка на талията

•Кръвна захар - на гладно

•Кръвна захар – постпрандиално

•Гликиран хемоглобин

•Лечение


Организация на събирането на данните

Предлагаме при организацията на събирането на данните за регистъра на болните със захарен диабет да се спазват следните основни принципи:

•Не се променя организацията на работа на лекарите - данните се регистрират в стандартните информационни системи работещи в кабинетите на ОПЛ, специалистите и лечебните заведения и се предават по електронен път

•Използват се въведените от НЗОК XML формати за обмен на данните при спазване на всички законови изисквания за защита

Практически не се отделя допълнително време и средства за допълнителна регистрация на данни и не се нарушава диагностично-лечебния процес

Прилагат се информационни технологии за обработка и анализ на медицински текст (NLP)

•Практически еднократното въвеждане осигурява многократно и многоаспектно използване на информацията

Осигурена е  възможност за саморегистрация и регистрация от лекари, неработещи с НЗОК с помощта на WEB базиран интерфейс

Данни от всички амбулаторни посещения при общопрактикуващи лекари и специалисти за едногодишен период.

Общият брой на анализираните посещения е 37 911 027, които са извършени от 5 125 694 пациенти.

Общият брой на установените болни български граждани със захарен диабет е 436011.

Броят на установените с помощта на технологии за обработка и анализ на медицински текст (NLP) болни от захарен диабет  е с 96 983 повече от регистрираните в базите данни на НЗОК и получили реимбурсирано медикаментозно лечение за захарен диабет през 2013 г. 

Данните от този регистър следва да бъдат национално използваеми.

Бяха получени и анализирани данни и за разпределението на болните от захарен диабет по области, пол, възраст, тип на диабета, провеждано лечение, нива на кръвната захар и гликирания хемоглобин и др.  Тези анализи са предоставени на Министерството на здравеопазването и на Националната здравно-осигурителна каса. 

Резултатите, получени от обработката на получените от НЗОК данни в XML формат, ни дават основание да заключим, че технологиите за извличане и анализ на факти от медицински текстове работят надеждно с големи масиви от данни и могат успешно да бъдат приложени при изграждането на регистър на болните от захарен диабет.

Създаден е прототип на програмната система за съхраняване на данните, като информацията от всички визити на даден пациент е групирана в структуриран полицев запис.

Всички данни за болните със захарен диабет, регистрирани при амбулаторните прегледи отчетени в НЗОК за едногодишен период, са заредени в системата и така практически е създаден работещ модел на регистъра на болните от захарен диабет в Република България.

Коментари

Поздравления и благодарност за д-р Чаръкчиев и екипа, разработил Националния диабетен регистър! Събраната чрез него информация може да се използва многопосочно - за ефективно планиране на средствата, за по-ефективна профилактика, лечение, обучение и самоконтрол на диабетиците, за превенция на диабетните усложнения, за дългосрочна стратегия за борба с диабетната пандемия, както и за значително подобряване на диабетните грижи в България, която сега е на последно място в Европа по този показател..! БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ от много години настоява за въвеждането и ефективното използване на Национален Диабетен Регистър в страната. Ще следим отблизо действията на МЗ... Успех и бърз старт на Регистъра!

Пламен, недейте да се съмнявате априори! Регистърът е точно това, което трябва да е.

Пламен Игнатов
19 май 2015 08:25

Безспорно нужда от регистър имаме, обаче имам съмнение в изпълнението...Булгаристан все пак!

Страхотно! Този регистър се чакаше от години! Сериозен и високопрофесионален труд, който заслужава адмирации!