Публикация

Жени с кардиологичен синдром Х-депресивни симптоми и възможност за оценката им

Кариологичният синдром X включва пациенти, основни жени, изпълняващи триадата: ангина пекторис, позитивен тест с натоварване и ангиографски коронарни артерии без промени


Клинично най-изявеният симптом при тези пациенти е гръдната болка. При повечето пациенти синдромът води до инвалидизираща симптоматика, повишена честота на психичните заболявания и влошено качество на живот.

Цел на настоящето проучване е да се направи срезово изследване на депресивния синдром сред жени, които изпълняват критериите за кардиологичен синдром Х.

Материал и методиВ настоящето проучване са включени 40 жени, които изпълняват критериите за кардиологичен синдром Х, които са хоспитализирани в Университетска болница „Александровска”, Клиника по кардиология. Жените са на средна възраст 57.73±9.5 години. Всички жени са преминали стандартен клиничен преглед, снета е анамнеза и 30 жени са оценени със самооценъчната скала на ZUNG за депресивни симптоми.

Резултати и заключение:

В изследваната група се наблюдава преобладаване на жените в период на менопауза и съответно средната възрасте 57.73±9.52 години. Средният сумарен скор от ZSDS е 45.87±6.59, което отговаря на леко изразен депресивен синдром. Почти половината от изследваните жени имат леко изразени депресивни симптоми, една трета имат умерени и 10% са с тежки по степен депресивни симптоми.

Депресивните симптоми са обичайни за жени със КСХ и поради преобладаването на основни депресивни, когнитивни, страхови и соматични симптоми е затруднено разграничаването на психичните от соматичните оплаквания при тези пациенти.

" }-->

Коментари