Публикация

Здравният министър поема обществените поръчки за лекарства на болниците

Вижте текста на проектопостановлението и мотивите към него в прикачените файлове по-долу


Здравният министър поема обществените поръчки за лекарства на болниците. Това предвижда проектопостановление на Министерски съвет, публикувано на сайта на МЗ за обществено обсъждане, предаде zdrave.net. В новата си дейност министърът ще бъде подпомаган и от ново звено във ведомството, което ще бъде създадено специално за случая – дирекция „Централно звено за договаряне и администриране“.

В качеството си на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ (ЦОВОПСЗ) министърът ще планира, подготвя и провежда процедури за възлагане на обществените поръчки за лекарства. Освен това той ще сключва рамкови споразумения от името на болниците.

Въз основа на сключените рамкови споразумения болниците ще определят изпълнител чрез използване на електронен търг и ще сключват индивидуални договори, предвижда документът.

Министърът ще има правомощието да контролира изпълнението на рамковите споразумения по отношение на спазването на условията им - цени, количества, срокове за изпълнение и други.

Проектът предвижда и възможност при необходимост здравният министър да провежда процедури по сключеното рамково споразумение от името и за сметка на болниците чрез електронен търг.

До една година от влизането в сила на постановлението здравният министър трябва да осигури възможност за провеждането на е-търг чрез интегрирана информационна система – онлайн платформа за електронна търговия за нуждите на болниците, гласят още текстовете.

До сключването на рамково споразумение по реда на постановлението лечебните заведения ще осигуряват лекарствата си по досегашния ред, а заварените рамкови споразумения и договори със същия предмет, сключени от мениджмънта на болниците, ще запазят своето действие за срока, за който са сключени, освен ако бъдат прекратени преди изтичането на срока им, става ясно още от проектодокумента.

Промяната ще доведе до икономии на време, административен и финансов ресурс за болниците, както и до намаляване на цените на лекарствата, гласят мотивите на МЗ. Освен това, реорганизацията ще даде възможност за по-бърз и качествен отговор на нуждите на болниците, наличие на устойчиви договори и облекчаване на системата, отговорна за обжалване на процедурите, смятат от ведомството. Според тях също така въвеждането на електронното възлагане на обществени поръчки ще улесни участието на всички търговци на едро, вписани в регистъра на получилите разрешение за търговия на едро с лекарства и ще доведе до увеличаване конкуренцията и постигане на по-изгодни условия за възложителите в сектора.

Разширеното използване на електронни способи и средства и интегрирането на платформата със съществуващите електронни регистри ще допринесе за пълна публичност и прозрачност за ефективно противопоставяне и недопускане на корупция в сектора, се посочва още в мотивите (виж прикачения файл по-долу). 


Прикачени файлове

Доклад за за създаване на Централн...
Проект на постановление за за създ...

Коментари