Публикация

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ХРАНЕНЕТО В ЕВРОПА

Резюме към едноименната презентация за X конгрес по хранене - май, 2015 г.


Европейският план за действие в областта на затлъстяването при деца, 2014-2020 и Европейският план за действие по храни и хранене, 2015-2020, очертават бъдещата политика в областта на храненето. 

Приоритетните дейности включват: 

  • намаляване на натиска на маркетинга и рекламата на храни и напитки за деца; 
  • осигуряване на лесна за разбиране хранителна информация при етикетиране на храните;
  • реформулиране на преработените храни, с цел намаляване съдържанието на сол, захар и мазнини; 
  • промоция на здравословно хранене за кърмачета и малки децата; 
  • насърчаване и защита на изключителното кърмене и осигуряването на здравословна храна в училище

Отчитайки риска за здравето на наднормено тегло и затлъстяването, се препоръчва включване на консултации по хранене в първичната медицинска помощ. Дейностите са в редица области на политиката на цялото правителство чрез подход здраве във всички политики.

Наборът от политики са насочени към подобряване на предлагането и достъпа до здравословни храни на населението за подобряване на здравето чрез: 

  • създаване на условия за избор на здравословни храни и напитки; 
  • промоция на ползите от здравословното хранене през целия живот, особено за най-уязвимите групи; укрепване на здравните системи за насърчаване на здравословното хранене; 
  • подкрепа на наблюдение, оценка и изследвания; 
  • укрепване на управлението за осигуряване на подход за здраве във всички политики.

The European Action Plan on Childhood Obesity, 2014-2020 and European Food and Nutrition Action Plan, 2015–2020 described the future policy in field of nutrition. Priority actions include restrictions on the marketing of food and non-alcoholic beverages to children, easy-to-understand front of pack labelling, and reformulation of food products to improve nutritional composition, such as through salt, saturated fat and sugar reduction; promotion of healthy nutrition among infants and children, promotion and protection of exclusive breastfeeding and the provision of healthy food in school settings. Recognizing the health risk of overweight and obesity, nutrition counselling is recommended in primary health care.The actions are in a range of policy areas through a whole-of-government, health-in-all-policies approach. The set of policies aimed at improving the availability and accessibility of healthy foods to improve population health by: creating healthy food and drink environments; promoting the gains of a healthy diet throughout life, especially for the most vulnerable groups; reinforcing health systems to promote healthy diets; supporting surveillance, monitoring, evaluation and research; and strengthening governance to ensure a health-in-all policies approach.

Коментари