Публикация

ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ НА ЙОДДЕФИЦИТНИТЕ НАРУШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Резюме към едноименната презентация за X конгрес по хранене - май,2015 г. Автори: Веселка Дулева, Eвелина Ацева, Нелия Микушинска


През 2012 год. за контрол на въздействието на йодираната сол върху йоддефицитните нарушения в България е оценен йодния статус и приема на йод на популационно ниво чрез изследване екскрецията на йод с урината при 804 лица (404 деца на възраст 6-10 години, 250 бременни жени във ІІ-ри и ІІІ-ти триместър и 150 жени в детеродна възраст, 19-42 години). Определянето и оценката на концентрацията на екскретирания йод е извършено с референтен метод и критерии, препоръчани от Световна здравна организация.

След анализ и оценка на получените данни и резултати могат да се направят следните изводи: Адекватен йоден прием и йоден хранителен статус се наблюдава на популационно ниво при 49% от изследваните деца на възраст 6-10 години, при 39,2% от бременните жени във втори и трети триместър на бременността и при 48% от не-бременните жени. Медианите на екскреция на йод с урината при учениците са близки до горната граница на диапазона за адекватен прием, при 28,5% от децата приема на йод е над потребностите, а при 10,6% нивата са екцесивни и съществува риск за неблагоприятни последствия и йод-индуциран хипертиреоидизъм. С ниски нива на екскретиран йод в урината са 40,4%, от бременните жени, което определя дефицитен йоден статус при тях.

In 2012 to monitor the impact of salt iodization on iodinеdeficiency disorders in Bulgaria were estimated the iodine status and iodine intake at the population level by urinary iodine concentration of 804 persons (404 children aged 6-10 years, 250 pregnant women in the II and III-rd trimester and 150 women of childbearing age, 19-42 years). The determination of urinary iodine concentration was performed with reference method recommended by the World Health Organization.

After the analysis and evaluation of the data were identified: the adequate iodine intake and iodine nutritional status in 49% of studied children aged 6-10 years, among 39.2% of pregnant women in second and third trimester of pregnancy and in 48% of non-pregnant women. The median urinary iodine concentrationin pupils were close to the highest level of the range for adequate intake and 28.5% of children were with iodine intake above needs, while 10.6% were in risk for adverse efect and iodine-induced hyperthyroidism. With low levels of urinary iodine concentration were 40.4% of pregnant women, which determines deficient iodine status of them.

" }-->

Коментари