Публикация

ТЕНДЕНЦИИ В ХРАНЕНЕТО И ХРАНИТЕЛНИЯ СТАТУС НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1998-2013 ГОДИНА

Резюме към едноименната презентация за X конгрес по хранене - май, 2015 г. Автори: С. Петрова, В. Дулева, Л. Рангелова, Д. Байкова, Л.Иванова, К.Ангелова


Направени са анализ и оценка на данните от 5 национални трансверзални проучвания на храненето и хранителния статус, проведени върху представителни извадки на деца от 0 до 18 години - ученици от 1-ви до 12-ти клас (1998, 2011 г.), деца на 7-годишна възраст (2008, 2013 г.) и деца от 0 до 5-годишна възраст (2007 г.).

Основните проблеми в храненето на децата в кърмаческа възраст са ниската честота на изключително кърмене, малката продължителност на кърмене и неправилното захранване. През 2011 г. около 50 % от децата на 7-18 години имаха нездравословен модел на хранене, като във възрастта 14-18 години се идентифицираха 

нови проблеми – висока хронична консумация на енергийни напитки и значителна честота на деца с риск за хранителни нарушения 

В сравнение с 1998 г. се установи увеличаване консумацията на безалкохолни напитки, захарни/сладкарски продукти и колбаси, но и положителни промени - увеличаване приема на пълнозърнест хляб, пресни плодове и зеленчуци, риба.

Наднорменото тегло възниква като проблем още в ранна детска възраст(10.8%, включително 2.8% затлъстяване при децата на 1-4 години). 

При учениците на 7-18 години се наблюдава увеличаванена наднорменото тегло (вкл. свръхтегло и затлъстяване) от 11.8% през 1998 г. до 23.4% през 2011 г.,

а на затлъстяването от 3.2% до 8.4%. Честотата на поднорменото тегло намалява като остава висока при момичетата на 14-18 години (9.7% през 2011 г.).

Данните за 7-годишните деца очертават тенденция за значително увеличаване на наднорменото тегло при проучванията през 1998, 2008 и 2011 г., но изследванетопрез 2013 г. показа стабилизация на преваленса при момчетата и намаляване при момичетата (наднормено тегло 29% през 2011 г. vs. 25.3% през 2013, вкл. затлъстяване 13.2% vs.9.7%). Стойностите на медианите на обиколката на талията намаляват и при двата пола.

Националните проучвания за периода 1998-2013 г. показват нездравословни характеристики на храненето при значителна част от децата и висока честота на наднормено тегло, но и начало на положителни промени.

Analyses and evaluation of data obtained in 5 national cross-sectional surveys on nutrition and nutritional status, carried out on representative samples of children aged 0-18 years were performed- on schoolchildren 1st-12th grade (1998 and 2011), children of age 7 years (2008 and 2013) and children 0-5 years old (2007).

The main problems in nutrition of infants are low rate of exclusive breastfeeding, short duration of breastfeeding and inadequate complementary feeding. In 2011 about 50% of children aged 7-18 years had unhealthy nutrition,new problems were identified - high chronic consumption of energy drinks and high rate of adolescents at risk for eating disorders. In comparison with 1998, it was recorded an increasing in consumption of soft drinks, confectionary and sausages, but positive changes as well - increased intake of wholegrain bread, fresh fruits and vegetables, fish.

The overweight aroused still in early childhood – in children aged 1-4 years it was 10.8%, incl. 2.8% obesity. The overall prevalence of overweight (including obesity) among children 7-18 years old showed an increasing from 11.8% in 1998 to 23.4% in 2011, as obesity has raised from 3.2% to 8.4%. The prevalence of underweight has decreasedremaining high among girls 14-18 years old (9.7% in 2011).

Data for 7 years old children recorded a trend for significant increasing of overweight and obesity in the survey periods of 1998, 2008 and 2011 but the study in 2013 showed a stabilization of the rates in boys and decreasing of those among girls (overweight 29% in 2011 vs. 25.3% in 2013, obesity 13.2% vs. 9.7%).The median values of waist circumferences have decreased in both genders.

The national surveys in the period 1998-2013 showed unhealthy characteristics of nutrition in significant part of children and high prevalence of overweight but the new findings suggested starting of positive changes.

" }-->

Коментари