Публикация

Такса за избор на екип е недопустима, ако екипът в болницата е само един

Таванът на сумата остава 900 лв., при нарушения можете да се жалвате до няколко институции


Наложи ли се да постъпвате в болница, често от вратата ви посрещат с „предложението“ да изберете екип. Понякога така умело се разказва, че човек остава с впечатлението, че това е условие за прием в лечебното заведение. И че ако не платите, ще ви третират като поредния навлек. Добре е предварително да сте информирани какви са правата ви и към кого да се обърнете ако смятате, че са нарушени.

Изборът на лекар или екип от медицински специалисти е регламентиран в Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, поясняват от Министерството на здравеопазването. Здравноосигурените лица имат право на достъп до медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), както и на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ, които се заплащат по цени, определени от лечебните заведения.

Болниците сами определят цената за избор на лекар/екип за конкретна дейност, макар че тя има регламентиран таван. Тази за избор на лекар не може да надхвърля 500 лв., а за избор на екип - 900 лв. Лечебните заведения са длъжни да поставят на общодостъпни места информация относно вида и цената на медицинските и други услуги, реда за използването и начина на заплащането им. Изборът на екип не може да се натрапва, а пациентът трябва да може да получи медицинската услуга, предвидена в съответната клинична пътека.

Всеки пациент може да поиска да избере лекар или екип от медицински специалисти при хоспитализация, за което попълва заявление по образец. Важно е да знаете, че ако платите за лекар или екип, това се отнася само до конкретната интервенция, манипулация или друга специфична част от диагностично-лечебния процес. Плащането на таксата не означава, че този лекар ще се грижи за вас по време на целия престой в болницата. Недопустимо е да се иска такса за избор на екип, когато в лечебното заведение има само един екип. Не е позволено да ви подтикват да плащате за избор на екип след извършването на интервенцията.

Имате право да поискате подробна информацията относно цените за избор на лекар/екип. Тя задължително трябва да съдържа и максималните цени за този избор, определени с наредбата.

Сигнали за нарушения могат да се подават на в МЗ, ИАМО и РЗИ. Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини: чрез онлайн формата на интернет-страницата на МЗ; на e-mail: anticorruption@mh.government.bg; на хартиен носител - чрез деловодството или в пощенските кутии, намиращи се във всяка една от трите сгради на МЗ. При подаване на сигнали се предоставят следните данни: три имена, адрес за кореспонденция, телефон за контакт, данни за институциите, които вече са информирани, адрес на електронна поща.

Желателно е да се изпращат доказателства (документи, снимки) за откритите нарушения, тъй като това ще повиши възможността за по-ефективни действия при проверката на сигналите. По всеки постъпил сигнал се извършва проверка, а за резултатите от нея се информира подателят на оплакването.

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика избор на екип наредба за избор на екип такса избор на екип

Коментари