Публикация

НЗОК поема само цената на лекарствата от колоната „Ниво на заплащане”


Националната здравноосигурителна каса напомня, че заплаща единствено стойността на лекарствата от позитивния списък, отбелязана в колоната „Ниво на заплащане”, и няма правомощия да налага санкции на аптеките по отношение на останалите стойности и цени на медикаментите.

Във връзка с направената промяна на 29 май на Наредба №10, определяща начина на получаване на напълно заплатените медикаменти от НЗОК, са извършени незабавни промени в индивидуалните договори с аптеките.

Всички районни подразделения на касата вече са сключили анекси към договорите си с тях в съответствие с новите изисквания.

„Основна задача на касата е да заплаща, в полза на пациентите, всички медицински и дентални дейности, лекарства, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение, съгласно Закона за бюджета за 2009 г. и нормативните изисквания, регламентирани в Закона за здравното осигуряване, Закона за лекарствата и наредбите към тях.” – уточнява осигурителната институция.

На лекарите се напомня, че на една рецепта не може да се изписват едновременно напълно и частично платени лекарствени продукти.

Специалистите могат да се запознаят с всички указания за предписването и отпускането на лекарствени продукти на интернет страницата на НЗОК.

 

Коментари