Публикация

МУ-Пловдив залага на изследователска клъстерна инфраструктура в областта на невронауката

Комплекс за транслационни невронауки с уникална апаратура в областта на функционалното невроизобразяване и функционална неврохирургията създадоха в Медицински университет Пловдив


Комплекс за транслационни невронауки бе открит на 06 юли в Медицински университет - Пловдив е резултат от успешно приключил проект за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007- 2013 под управлението на Министерството на икономиката.

Общият бюджет на проекта е 3,637,143 лв. Безвъзмездната финансова nомощ от Европейския фонд за регионално развитие е 85% от стойността. Продължителността на проекта е 22 месеца.

Комплексът включва:

-Център за функционално невроизобразяване с 3Тесла ядрено-магнитен резонанс

и

-Център за функционална неврохирургия с оперативен микроскоп.

Тази изследователска клъстерна инфраструктура ще работи в тясно сътрудничество с аналогични структури на национално и международно ниво. Апаратурата е уникална по своето предназначение не само за страната ни, но и в цяла Югоизточна Европа, като тя е изключително за изследователски цели.

Транслационната медицина има за своя цел да пренесе (преведе) фундаменталните научни изследвания към клиничната практика. На свой ред транслационната невронаука интегрира основни изследвания на мозъчната активност ин виво с потребностите на пациентите, страдащи от заболявания на нервната система, които са обект на неврологията, психиатрията и неврохирургията.

Изследователският комплекс е създаден на основата на иновативната теория за транслационна валидност. Според нея съществува съответствие между клиничните тестове и мозъчната активност, измерена чрез функционална магнитно-резонансна томография.

Оригиналната парадигма за транслационно валидиране на психодиагностични тестове ще бъде приложена върху клинична популация. Тя е разработена и потвърдена при здрави лица в тясно сътрудничество с Университетите в Базел (Швейцария) и Берген (Норвегия).

Мултидисциплинарен екип от университетски невролози, неврохирурзи,психиатри, педиатри,рентгенолозии патафизиолози е ангажиран в изследователския комплекс.

От работатана този екип се очакват публикации в чужбина в рамките на следващите три години.

Международните партньори на изследователския екип са гарант за развитието на Комплекса : Университет на Базел, групапо невропсихиатрия и функционално мозъчно изобразяване (ръководител проф. Стефан Боргвард); Университет на Берген (група за фМРИ, ръководител проф. Кенет Хугдал); Human Bгain Pгoject (ко-директор проф. Ричард Фраковиак).

Иновативните дейности ще спомогнат:

1 / В областта на неврохирургията за постигане на прецизно предоперативно визуализиране и локализиране на функционално важни мозъчни региони.

2/ В областта на неврологията - за диагностициране на ранна съдова деменция или болест на Алцхаймер, мултиплена склероза и мозъчно-съдова болест.

3/ В областта на психиатрията - за ранна оценка на терапевтичния медикаментозен отговор с цел оптимизиране на антидепресивното лечение, като се използват открити вече потенциални маркери за лекарствен отговор - клинични, генетични, метаболитни, неврофизиологични.

Научните ресурси, концентрирани в Комплекса му отреждат значима роля в Националната пътна карта за научна инфраструктура, чрез която България става част от паневропейските инфраструктурни мрежи за наука и научни продукти.

Коментари