Публикация

Два уникални центъра в помощ на пациенти и студенти бяха открити в Медицинския университет в Пловдив.

Ректорът на МУ-Пловдив - чл.-кор. проф. Стефан Костянев, дмн откри официално създадения Симулационен тренировъчен център при Медицински университет - Пловдив заедно с първия по рода си Комплекс за транслационни невронауки - 06 юли 2015


Симулационният тренировъчен център - разполагас 12 високо технологични симулационни манекена (Laerdal, Norway). Те са групирани в три комплекта, всеки от които се състои от: 1/ Възрастен мъж/жена (SimMan 3G), мащабиращ се до модел на тежки травматични увреди; 2/ Бременна жена (SimMom); 3/ Дете до 10 години (SimJunior) и 4/ Бебе до 6 месеца (SimBaby).Манекените са комплектовани с многофункционални монитори и дават възможност за извършване на диагностичнии инвазивни процедури и апликации. Пилотно е внедрен комплект от 4 манекена и се провежда обучение за работа със софтуера за създаване на различни клинични и ситуационни сценарии. В обучението вземат участие асистенти от различни звена – анестезиолози, специалисти по интензивни грижи, педиатри и акушер-гинеколози.

Центърът има за цел повишаване на нивото на интерактивност и интегративност в обучението по медицина в Медицински университет - Пловдив. Подобряването на качеството на медицинските грижи ще стане посредством:

  • Повишаване на уменията и сръчностите на студентите, специализантите и медицинския персонал;
  • Обучението им за вземане на бързи и точни решения;
  • Обучението им за работа в екип;
  • Възможност за анализ и обратна връзка в клинични ситуации с различна сложност (от BLS, PHLS, BTLS до ALS, PALS).
  • Намаляване на медицинските грешки.
  • Сертифициране на придобитите умения и сръчности.

От симулационния тренировъчен център ще имат полза:

Студенти от последните курсове, които ще придобият задълбочени практически навици при критични ситуации;

Специализиращи лекари в началото на своето обучение;

Сестри и акушерки - за придобиване на определени умения;

Общопрактикуващи лекари, които желаят да разширят своята компетентност в спешната медицина;

Парамедици от центровете за спешна медицинска помощ.

Планират се краткосрочни следдипломни курсове за работа с критичноболни пациенти и поведение при екстремни ситуации.

Със създаването на подобна, уникална за страната структура, МУ – Пловдив дава още една заявка за лидерското място в сферата на медицинското образование. Богатите технологични възможности на манекените за различни клинични сценарии, са предпоставки за вълнуващо начало на интерактивно и интегрирано медицинско обучение.

"Този център е решаващата стъпка от комплексна програма за изграждането на звено за симулационна хирургия (ендоскопска, лапароскопска и експериментална) и като финален етап – на навигационна хирургия"  - обобщи пред академичната общност и официалните гости ректорът на МУ - Пловдив , чл. кор. проф. Стефан Костянев при официалното откриване на 06 юли.

Коментари