Публикация

Как се постига равенство между половете откриха участниците в проекта “Core”

Двугодишният проект “Core” на “Асоциация за развитие на българския спорт“ доказа, че постигане на равенство между половете е възможно. Последните събитие по проекта се проведоха в Сиале, Литва и в Национална спортна академия в София.


Специализирана международна среща с представители на България, Великобритания, Италия, Латвия, Литва, Румъния и Турция се проведе в Литва като част от европейския проект “Core”.

 “Асоциация за развитие на българския спорт“ работи през последните 2 години по проекта “Core” в партньорство със 7 държави, като основната цел е постигане на равенство между половете. Представителите на всички страни оцениха проекта като успешен и обсъдиха възможностите за устойчивост на дейностите е резултатите, така че равенството между половете да се усети  реално в обществото. Проектът е финансиран по програма “Grundvig“, дейност „Партньорства за познание“.на Европейската комисия. 


Домакин на срещата в Литва беше община Сиале. В рамките на посещението се проведе и финална конференция, по време на която бе оценен проекта по два критерия “Какво означава проекта “Core“ за мен и моята организация” и “Какво означава проекта за моето общество и за аудиторията като цяло”. По време на финалната конференция бе обсъдена и финалната брошура, обобщаваща дейностите и която е един от продуктите на проекта. 


Представителите на “Асоциацията за развитие на българския спорт“, които участваха в международната среща в Литва Константин Занков, Калинка Вецева и Боян Милушев, посетиха и младежки център в Литва. Всеки участник обогати своите знания и умения по темата, в която е фокусиран проекта и сподели как и къде ще може да ги прилага в бъдеще. 

Последното събитие по проекта в България се проведе в Национална спортна академия „Васил Левски” в София. Основна тематика на събитието бе изграждане на самочувствие чрез създаване на мостове между поколенията, намирайки нови пътища заедно един към друг, на млади и възрастни, с цел да се борят против дискриминацията между половете и да промотират равенство с помощта на “фестивал с разказване на истории”. 

"Асоциация за развитие на българския спорт" приключва проекта за постигане на равенство между половете, като представители на АРБС и на партньорите споделиха и дискутираха с участниците своя опит и изграден инструментариум по темата. Също така бе представен и печатният материал, реализиран по проекта “Учим се заедно за равенство между половете”.

По време на събитието бяха обобщени резултатите от проекта и се проведе интерактивна дискусия “мост между поколенията”. Бяха обсъдени възможностите за по-успешното прилагане на наученото в нашето общество.

"Асоциация за развитие на българския спорт" работи по проекта „Core“ в периода 2013 - 2015, като

партньорски организации по проекта бяха: Association for Intercultural Dialogue (Румъния), Forum Theatre (Великобритания), Silale municipality’s administration (Литва), Provincia di Pesaro e Urbino (Италия), Demokrasiyi seven genç eğitimciler derneği (Турция), To My Town Akniste (Латвия). По проекта бяха проведени международни срещи във всяка от партньорските държави, които бяха с различни теми и приоритети. 

Една от основните теми, засегната в проекта, е патриахатът - социалната система, в която ролята на мъжа като основната фигура е в центъра на социалната организация. Въпреки че патриархатът като социална система вече не съществува в Европа, патриархалната идеология днес, както и в миналото, има силно влияние в обществото. Целта на проекта е да покаже, колко силна е патриархалната идеология в страните, участващи в проекта и как патриахалното мислене може да бъде преодоляно чрез разкриване и критично анализиране на проявленията му. По този начин ние се опитваме да анализираме и подпомогнем преодоляването на патриархалната идеология - чрез споделяне на опит с нашите партньори, учейки се един от друг, особено от партньорите от развитите страни по отношение на различията между половете, формата на обучение от техните житейски истории, намирането заедно на най-добрия план, по който семействата да изградят живота си, за постигане на ефективно равенство между половете. 

Застъпени са методите на неформалното образование като разказване на истории, форум театър, ролеви игри, примери за добри практики, реализиране на сътрудничество между възрастни и младежи, изграждане на мост между поколенията. Проектът има за цел да се придобият гражданска компетентност, знания и умения по човешки ресурси, правителствени и европейски политики срещу дискриминацията по полов признак, домашното насилие, както и комуникациите и дигиталните компетенции. Изграждайки силни връзки с агенциите на Общността - културни центрове, обществени библиотеки, обществени колежи, целта на проекта е да подкрепи образователните предизвикателства пред застаряващото население в Европа и сътрудничеството между поколенията – възрастни и младежи, с цел да се преодолее патриархалния манталитет и най-малко 500 души от 7 държави да действат както като обучители, така и като обучаващи се.

По време на проекта в България се проведоха тренинг курс: Разпознаване на домашното насилие, самоотбрана за жени в риск, Работилница за приказки - семейна мъдрост, изследване за жените на пазара на труда, дебат за домашното насилие, Форум - театър и финална конференция за представяне на проекта и резултатите от него.

В рамките на проекта "Асоциация за развитие на българския спорт" изготви и изследване за добрите практики в Европа и света за превенция на насилието чрез спорт. Като финален продукт на международния проект ще бъде издаден печатен материал, реализиран по проекта “Учим се заедно за равенство между половете”.  Официална страница на проекта: http://coregrundtvig.wordpress.com/ 

Коментари