Публикация

15 умения на Емоционалната Интелигентност

Те се развиват с течение на времето, усъвършенстват се и тяхното усъвършенстване може и подобрява качеството на живота.


Умения на емоционалната интелигентност

Преди 20 години, през1995 г. се появява книгата на Даниел Голман „Емоционалната интелигентност: Защо може да е по-важна от IQ” и още с появата си генерира прилив на интерес към ролята, която емоционалната интелигентност има в живота на индивида. В книгата си Голман представя дъгогодишни клинични изследвания върху психологическото функциониране и междуличностни уменияпо един кохерентен и достъпенначин. Акцентът е поставен на знанието, че тези посочени компетенции не се считат за вродени. Те се развиват с течение на времето, усъвършенстват се и тяхното усъвършенстване може и подобрява качеството на живота. Измерването на ЕИ също търпи изменения в годините и са познати няколко различни метода. Ще се спра на модела на Рувен Бар-Он , започнал своите изследвания в областта на Емоционалната интелигентност още през далечната 1980 година.

През последните 5 години MHS , в сътрудничество с Рувен Бар-Он и други изследователи в света , прилагатеста EQ- i ( това е инструмент, наречен Инвентаризация на коефициента на емоциите ) на 42 000 души в 36 страни , като по този начин изграждa обемна база данни и разкрива неоспорими връзки между емоционалната интелигентност и успехa в личния и професионалния живот на хората.

Моделът на Рувен Бар-Он за измерване на емоционалната интелигентност, включва 15 умения, обединени в 5 основни области:

I. Себевъзприятие (Self-perception)

Себезапазване (Self-regard) - да уважаваме и приемаме силните и слабите си страни, самочувствие

Самоактуализация (Self-actualization) – желанието за израстване и усъвършенстване, да се ангажираме със значими цели, които да доведат до по-богат и пълноценен живот.

Емоционално самоосъзнаване (Emotional self-awareness) – разбирането на собствените емоции и въздействието им върху собствените мисли и действия и тези на другите.

II. Себеизразяване (Self-expression)

Емоционално изразяване (Emotional expression) – открито изразяване на емоциите-вербално и невербално

Асертивност /Отстояване/(Assertiveness)- изразяването на чувства, убеждения и мисли открито, защитавайки личните права и ценности по социално приемливи недеструктивен начин, без да обиждаме другите

Независимост (Independence) - самостоятелност, без емоционална зависимост от другите. Вземане на решения, планиране и ежедневни задачи се извършват автономно.

III. Междуличностни (Interpersonal)

Междуличностни отношения (Interpersonal relationships ) - умението на разработване и поддържане на взаимно удовлетворяващи отношения, които се характеризират с доверие и състрадание.

Емпатия (Empathy) - включва способността да изразим разбирането си за чуждата перспектива и да се държим по начин, който зачита чувствата на другите.

Социална отговорност (Social responsibility) - доброволният принос към обществото, към собствените социални групи, и като цяло загрижеността за по-голямата общност

IV. Вземане на решения (Decision making)

Решаване на проблеми (Problem solving) - възможността за намиране на решения на проблемите в ситуации, в които са замесени емоции

Проверка на реалността (Reality testing) - способността да останем обективни, приемайки нещата такива, каквито са или кога емоциите или личните пристрастия могат да причинят по-малко обективност

Контрол на импулсите (Impulse control) - способността да устоим или да забавим един импулс, желанието или изкушението за действие. Включва избягване на прибързани поведения и решения.

V. Справяне със стрес (Stress management)

Гъвкавост (Flexibility) - адаптирането на емоции, мисли и поведение към непознати, непредсказуеми и динамични обстоятелства или идеи.

Толерантност към стрес (Stress tolerance)- справяне със стресови или трудни ситуации и вярата, че може да ги управляваме по положителен начин.

Оптимизъм (Optimism) - показател за собствената позитивна нагласа и поглед върху живота. Да останем с надежда и устойчиви, въпреки някои неуспехи.

Следва : няколко начина, по които можете да работите върху вашата емоционална интелигентност.

Коментари

Да, всяко от уменията може да бъде научено, отучено, развито или намалено. Стремим се към баланс на уменията. Факт е също, че започвайки да работите върху едно умение може да повлияете на другите. Те са като скачени съдове.

Елеана Симова
8 юли 2015 11:10

Разбирането на собствените ни емоции може ли да бъде научено, така че да променим начина, по който ги използваме или по-скоро-проявяваме?