Публикация

15 умения на Емоционалната Интелигентност

Те се развиват с течение на времето, усъвършенстват се и тяхното усъвършенстване може и подобрява качеството на живота.


Умения на емоционалната интелигентност

Преди 20 години, през1995 г. се появява книгата на Даниел Голман „Емоционалната интелигентност: Защо може да е по-важна от IQ” и още с появата си генерира прилив на интерес към ролята, която емоционалната интелигентност има в живота на индивида. В книгата си Голман представя дъгогодишни клинични изследвания върху психологическото функциониране и междуличностни уменияпо един кохерентен и достъпенначин. Акцентът е поставен на знанието, че тези посочени компетенции не се считат за вродени. Те се развиват с течение на времето, усъвършенстват се и тяхното усъвършенстване може и подобрява качеството на живота. Измерването на ЕИ също търпи изменения в годините и са познати няколко различни метода. Ще се спра на модела на Рувен Бар-Он , започнал своите изследвания в областта на Емоционалната интелигентност още през далечната 1980 година.

През последните 5 години MHS , в сътрудничество с Рувен Бар-Он и други изследователи в света , прилагатеста EQ- i ( това е инструмент, наречен Инвентаризация на коефициента на емоциите ) на 42 000 души в 36 страни , като по този начин изграждa обемна база данни и разкрива неоспорими връзки между емоционалната интелигентност и успехa в личния и професионалния живот на хората.

Моделът на Рувен Бар-Он за измерване на емоционалната интелигентност, включва 15 умения, обединени в 5 основни области:

I. Себевъзприятие (Self-perception)

Себезапазване (Self-regard) - да уважаваме и приемаме силните и слабите си страни, самочувствие

Самоактуализация (Self-actualization) – желанието за израстване и усъвършенстване, да се ангажираме със значими цели, които да доведат до по-богат и пълноценен живот.

Емоционално самоосъзнаване (Emotional self-awareness) – разбирането на собствените емоции и въздействието им върху собствените мисли и действия и тези на другите.

II. Себеизразяване (Self-expression)

Емоционално изразяване (Emotional expression) – открито изразяване на емоциите-вербално и невербално

Асертивност /Отстояване/(Assertiveness)- изразяването на чувства, убеждения и мисли открито, защитавайки личните права и ценности по социално приемливи недеструктивен начин, без да обиждаме другите

Независимост (Independence) - самостоятелност, без емоционална зависимост от другите. Вземане на решения, планиране и ежедневни задачи се извършват автономно.

III. Междуличностни (Interpersonal)

Междуличностни отношения (Interpersonal relationships ) - умението на разработване и поддържане на взаимно удовлетворяващи отношения, които се характеризират с доверие и състрадание.

Емпатия (Empathy) - включва способността да изразим разбирането си за чуждата перспектива и да се държим по начин, който зачита чувствата на другите.

Социална отговорност (Social responsibility) - доброволният принос към обществото, към собствените социални групи, и като цяло загрижеността за по-голямата общност

IV. Вземане на решения (Decision making)

Решаване на проблеми (Problem solving) - възможността за намиране на решения на проблемите в ситуации, в които са замесени емоции

Проверка на реалността (Reality testing) - способността да останем обективни, приемайки нещата такива, каквито са или кога емоциите или личните пристрастия могат да причинят по-малко обективност

Контрол на импулсите (Impulse control) - способността да устоим или да забавим един импулс, желанието или изкушението за действие. Включва избягване на прибързани поведения и решения.

V. Справяне със стрес (Stress management)

Гъвкавост (Flexibility) - адаптирането на емоции, мисли и поведение към непознати, непредсказуеми и динамични обстоятелства или идеи.

Толерантност към стрес (Stress tolerance)- справяне със стресови или трудни ситуации и вярата, че може да ги управляваме по положителен начин.

Оптимизъм (Optimism) - показател за собствената позитивна нагласа и поглед върху живота. Да останем с надежда и устойчиви, въпреки някои неуспехи.

Следва : няколко начина, по които можете да работите върху вашата емоционална интелигентност.

" }-->

Коментари

Да, всяко от уменията може да бъде научено, отучено, развито или намалено. Стремим се към баланс на уменията. Факт е също, че започвайки да работите върху едно умение може да повлияете на другите. Те са като скачени съдове.

Елеана Симова
8 юли 2015 11:10

Разбирането на собствените ни емоции може ли да бъде научено, така че да променим начина, по който ги използваме или по-скоро-проявяваме?