Публикация

"Усмивка" - Бургас започва проект за изграждане на капацитет

Пациентската организация "Усмивка" стартира проект по ЕЕА с обучение за административен и финансов мениджмънт, маркетинг и фондонабиране.


Започна проектът „Повишаване на организационния капацитет на сдружение УСМИВКА“ от третия конкурс по Програмата за подкрепа на НПО в България, финансиран по Финансовия механизъм на ЕЕА 2009 - 2014г. Целите на проекта са подобряване на организационната и финансова устойчивост на сдружението, придобиване на управленска култура и дигитални умения за мениджмънт на неправителствена организация. Проектът стартира в началото на месец юни и предстоят две четиридневни обучения, като всяко от тях включва два двудневни модула:

Обучение „Административен и финансов мениджмънт, маркетинг и фондонабиране“- 28 - 31.07.2015 в гр. Бургас:

28 - 29.07.2015 - Модул „Административен и финансов мениджмънт“ с включени теми:

Øвътрешноорганизационни документи, органиграма на неправителствена организация

Øправила и процедури при избор на изпълнители и подбор на персонал

Øдоговаряне и видове договори

Øпланиране и управление на ресурси

Øсъставяне на бюджет на организация и бюджетиране на дейности/събития

Øсистема за вътрешен мониторинг в организация

Øсистема за финансово управление и контрол в организация

30 - 31.07.2015 - Модул „Маркетинг и фондонабиране“с включени теми:

Øмаркетинг на неправителствена организация

Øидеи и практики за набиране на дарения

Øмаркетинг в социалните мрежи

Øуеб платформи за набиране на средства

Øизточници на информация за финансиране на проекти

Øсоциално предприемачество и допълнителна стопанска дейност на неправителствена организация

Обучители: Нина Георгиева и Ивайло Проданов

Обучение „Информационна и комуникационна грамотност“- 18 - 21.08.2015 в гр. Бургас:

18 - 19 август 2015 - Модул „Информационни ресурси и работа в електронна среда-

виртуален офис“ с включени теми:

Øинформационни ресурси и регистри в неправителствена организация

Øработа с електронни документи/ формуляри за прилагане на вътрешноорганизационни правила и процедури

Øработа с електронни документи/формуляри за вътрешен мониторинг в организация

Øработа с електронни документи/формуляри за финансово управление и контрол в организация

Øработа във виртуален офис-функции на софтуера (програма, планиране на задачи, архив-документи, изпълнение на задачи, групова работа, форум и др.

Øработа в социална мрежа „Пациентска мрежа“

20-21.08.2015 – Модул „Работа с информационни системи, електронни документи и електронен подпис“ с включени теми:

Øзапознаване с функциите и работа с информационните системи на НЗОК, НАП,

НОИ и НЕКЛ -публични електронни услуги и електронно управление

Øгенериране на е-документи в публични информационни системи

Øелектронна идентичност на физически и юридически лица –профили, сайтове, социални мрежи и уеб платформи

Øфункции и работа с е-подпис

Øонлайн банкиране и онлайн разплащателни инструменти

Øинформационна сигурност

Обучители: Нина Георгиева и инж. Николай Дилов

Обученията ще се проведат в Бургас в часовия диапазон 9.00 - 14.00 ч. (шест учебни часа) за пациентски лидери и експерти. В обученията ще се включат 8 души от сдружение УСМИВКА, която е член  НПО - Национална пациентска организация.

" }-->

Коментари