Публикация

Комбинацията уридин плюс цитидин помага при съдова деменция

Клинично проучване на проф. Стефано Руджиери от Департамента по неврологични науки - Университет "La Sapienza" в Рим, от 2002 г. установи, че тя повлиява подобрява когнитивните функции, намалява симптомите на депресия и възстановява емоционалната стабилност на пациентите


Съдовата деменция се превръща във все по-значим социален проблем сред възрастното население. Засяга 5,6% от хората над 60 г. Честотата й се увеличава с възрастта, като се удвоява на всеки 5,3 г.

Обикновено започва внезапно и най-често се характеризира със загуба на краткосрочна памет.  Заболяването постепенно прогресира, като се нарушават още една или няколко когнитивни функции.

При поставяне на диагнозата "съдова деменция" е важно тя да бъде разграничена от други заболявания като алцхаймер, деменция с телца на Леви, фронтотемпорална деменция и др.

За деменцията са характерни нощно объркване и лутане, запазена емоционална реакция и личностна стабилност, макар че в по-късните етапи често се появяват депресии, емоционална инконтиненция и лабилност, както и, както и соматични симптоми. Наблюдават се несъответствия между вербална и невербална памет. Когнитивните  дефицити са по-разнообразни в сравнение с тези при болест на Алцхаймер.

Общите симптоми са визуално-пространствена дисфункция, дисфазия, когнитивно забавяне и нарушение на двигателната функция. Обхватът на болестта може да бъде ограничен с управление на рисковите фактори - контрол на хипертонията, дислипидемията и артериалната фибрилация, както и с антитромбоцитна терапия.

През годините са били изследвани множество лекарствени продукти за лечение на съдова деменция - както насочени към когнитивните и поведенчески проблеми, така и продукти, действащи неврозащитно.

През 2002 г. проф. Стефано Руджиери провежда клинично проучване върху повлияването на симптомите на деменция чрез използването на Цитидин в комбинация с Уридин (перорални флакони). Резултатите доказват значително по-висока ефективност на препарата в сравнение  с плацебо. Цялостната оценка от изпитването показва, че този вид медикаментозна терапия притежава статистически значим ефект върху познавателните функции, депресията, ежедневната им активност и невропсихиатричните им симптоми.

Изследваният продукт е с много добра поносимост, не се наблюдават промени в лабораторните параметри и жизнените показатели на изследваните. Той подобрява синаптичната пластичност на мозъка, което оказва дълготраен ефект върху състоянието на болния. Статитистически и клинично значимо подобрение се наблюдава в когнитивната, поведенческа и емоционална сфера, както и в общото състояние на пациентите.

Тъй като деменцията може да бъде смесена, се очаква продуктът да повлиява когнитивните и поведенчески симптоми на  болестта на Алцхаймер.

Пълната версия на клиничното проучване - в прикачения файл

Коментари